Close

18/10/2016

Arbeidsstrømmene i etableringsprosjektet

Seks arbeidsstrømmer har jobbet med å forberede virksomhetshetsoverdragelsene, og å planlegge oppstarten av Sykehusinnkjøp HF. Les mer om disse her.

IMG_3402_1

Prosjektgruppe- og arbeidsstrømsledermøte i juni.

Etableringsprosjektet har vært organisert i arbeidsstrømmer som jobber operativt med konkrete arbeidspakker. Leveransene har deretter blitt behandlet i en prosjektgruppe, før de har blitt oversendt en styringsgruppe.

 

Prosjektleder for etableringsprosjektet har siden september vært Mette-Linn Holte, og prosjektkontoret utgjøres av henne samt ressurser fra Deloitte.

Flere av arbeidsstrømmene har nå avsluttet sitt arbeid, og Sykehusinnkjøp HF og de regionale prosjektene tar arbeidet videre.

Sykehusinnkjøp HF vil takke alle arbeidsstrømdeltakere for en svært viktig innsats i oppstarten av helseforetaket!


Arbeidsstrøm 1: IKT og systemstøtte

internet-1013673_1920For å overta ansatte på en god og ryddig måte er det en del basiselementer som må være på plass, og med en fornuftig og hensiktsmessig infrastruktur. Denne arbeidsstrømmen har levert forslag til midlertidig løsning for IKT, samt forslag til systemstøtte på lengre sikt.

Den midlertidige løsninga er basert på at ansatte bruker eksisterende utstyr og tjenester fra avgivende selskap sitt driftsselskap. Helse Nord IKT (HNIKT) er forespurt om etablering og drift av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF.

Arbeidet i arbeidsstrøm IKT pågår. Leder i arbeidsstrømmen er Dan Lund fra HINAS. De andre deltakerne er Ørnulf Thorbjørnsen (Helse Nord RHF), Pål Røynesdal (Helse Vest RHF), Tor Henning Gjermstad (Helse Midt-Norge RHF) og Svein Juterud (Sykehuspartner HF). Kjersti Stenseth (Sykehuspartner HF) leder arbeidet med langsiktig IKT-plattform.

Arbeidsstrøm 2: Personal og virksomhetsoverdragelse

meeting-1002800_1920Denne arbeidsstrømmen har sett på medarbeiderperspektivet knyttet til virksomhetsoverdragelse. Reglene i arbeidsmiljøloven er til for å sikre arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår når en virksomhet skifter arbeidsgiver. Arbeidsstrømmen har utarbeidet en håndbok for virksomhetsoverdragelse, for å sikre en god gjennomføring av disse.

De har også hatt ansvar for å lage en velkomstperm som vil bli tilgjengelig ved virksomhetsoverdragelse, og å kartlegge personalordninger.

Leder i arbeidsstrømmen har vært Frank Lefdal (Helse Vest Innkjøp HF). Øvrige deltakere var Astrid Andersen (Helse Nord RJF), Odd Hilt (Sykehuspartner HF), Rita Bjørgan Holand (Helse Midt-Norge RHF), Julie Rinde (Helse Vest Innkjøp HF), Andreas Hellesø (HINAS) og Grete Solli (Helse Sør-Øst RHF).

Denne arbeidsstrømmen har avsluttet sitt arbeid.

Arbeidsstrøm 3: Forretning og organisering

shops-1014037_1920Denne arbeidsstrømmen har hatt i oppgave å tydeliggjøre styringsmodell for Sykehusinnkjøp HF. De har utarbeidet forslag til organisering av Sykehusinnkjøp fra oppstart instruks fra styret til administrerende direktør, og utarbeidet fullmaktsmatrise for daglig drift i helseforetaket.

Arbeidsstrømmens siste leveranse, konkretisering av styringsmodell, leveres til styringsgruppen 7. november.

Leder for arbeidsstrøm 3 er Joakim Solbakk Pedersen (Helse Vest RHF). Øvrige deltakere er Erik Arne Hansen (Helse Nord RHF), Hallgeir Hartvigsen (Helse Møre og Romsdal HF), Øystein Roll (Sykehuspartner HF), Grete Valheim (Helse Sør-Øst RHF), Vibeke Alvern Olsen (Helse Vest Innkjøp HF) og Ole-Magne Kleven (HINAS).

Arbeidsstrøm 4: Tjenester og samhandling fra Sykehusinnkjøp HF

at-1019738_1920Arbeidsstrømmen har hatt i oppgave å beskrive samhandling mellom Sykehusinnkjøp HF og RHF/HF, herunder mal for samarbeidssamtaler mellom Sykehusinnkjøp og HFene og forslag til tjenestekataloger.

Mal for midlertidig samarbeidsavtale legges frem for styringsgruppen og styret i november, mal for endelig samarbeidsavtale med tjenestekatalog skal legges fram for styringsgruppen i desember.

Leder i arbeidsstrømmen er Oskar Aanonsen (Sykehuspartner HF). Andre deltagere i arbeidsstrømmen er Hroar Berge (Helse Vest RHF), Mona Stainsby (Helse Sør-Øst RHF), Trond Skorstad (HINAS), John-Chr. Lervik (HINAS), Siri Berg (Helse Midt-Norge RHF).

Arbeidsstrøm 5: Nasjonal samordning av regionale prosjekt

friends-1013882_1920Arbeidsstrømmen har utarbeidet et kartleggingsskjema for roller og prosesser som alle regionene skal besvare gjennom det regionale prosjektet. Arbeidsstrømmen har også bidratt med innspill til mandat for disse prosjektene, mens regionene iverksetter disse.

Leder i arbeidsstrømmen har vært Rune Sætermo (Helse Nord RHF). Øvrige deltakere var Sissel Taklo (Helse Sør-Øst RHF), Børge Myhre (Sykehuspartner HF), Hanna Udnæs Hoel (HINAS), Lasse Hatletvedt (Helse Vest RHF) og Bård Skage (Helse Midt-Norge RHF).

Denne arbeidsstrømmen har avsluttet sitt arbeid.

Arbeidsstrøm 6: Økonomi

euro-1020058_1920Arbeidsstrømmen har levert forslag til finansieringsmodell. I dette ligger blant annet beskrivelse av hvilke inntekter Sykehusinnkjøp vil ha, avhengigheter til tjenestekatalog og prising, og beskrivelse av hvordan overgangen av finansieringsmodell fra høy grad av rammefinansiering til økt grad av tjenestefinansiering kan gjennomføres.

Arbeidsstrømmen har også levert forslag til budsjettprinsipper, budsjettstruktur og budsjettprosess, og jobber nå med utarbeidelse av forslag til budsjett for 2017. Første versjon av budsjettet skal legges fram for styret 7. november, og en oppdatert versjon legges fram 7. desember.

Deltakere i arbeidsstrømmen er Grete Varsi (HINAS), Frank Lefdal (Helse Vest Innkjøp HF), Kristin Westjordet Larsen (Helse Sør-Øst RHF), Jan Petter Monsen (Helse Nord RHF), Mats Troøyen (Helse Midt-Norge RHF) og Kirsten Heitmann (Sykehuspartner HF).

One Comment on “Arbeidsstrømmene i etableringsprosjektet

[…] vil du også få informasjon fra etableringsprosjektet for Sykehusinnkjøp og underliggende arbeidsstrømmer, samt se styredokumenter og referat fra […]

Comments are closed.