Close

07/04/2017

Finansieringsansvar for kreftlegemidler

De regionale helseforetakene overtar finansieringsansvaret for kreftlegemidler fra 1. mai.

Stortinget har bestemt at fra og med 1. mai 2017 skal finansieringsansvaret for legemidler til behandling av kreft som hører til legemiddelgruppene antineoplastiske midler (ATC-gruppe L01) og andre immunsuppressiver (ATC-gruppe L04AX) overføres til de regionale helseforetakene (RHF).

Noen av de overførte legemidlene er i dag utenfor LIS-avtaler, men en rekke av legemidlene er en del av eksisterende LIS-avtaler. Dette gjelder LIS 1701-A – Farmasøytiske spesialpreparater (1-årig avtale), 1701-B – Farmasøytiske spesialpreparater (2-årig avtale) og 1607-A og B – Onkologi (1-årig avtale). Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) arbeider med å sortere de ulike legemidlene for å sørge for at de inkluderes i de mest hensiktsmessige konkurransene. Dette er et omfattende arbeid og vil ikke være ferdig til overføringstidspunktet 1. mai 2017. Et viktig hensyn i denne vurderingen er forutsigbarhet for klinikere og forutberegnelighet for leverandører. LIS sin vurdering er derfor at felles avtalestart for anbudet om farmasøytiske spesialpreparater (1-årig) og onkologianbudene vil være hensiktsmessig.

LIS tar sikte på at anbudet for farmasøytiske spesialpreparater (1-årig) og onkologi-anbudene vil kunne ha felles avtalestart, 1. februar 2018.

Informasjon til leverandørene:

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for leverandører så snart som mulig. I møtet vil det bli gitt informasjon om kommende konkurranser for kreftlegemidler. Det blir anledning til å stille spørsmål og få svar til konkurransene i Mercell før leverandørseminaret og etter utlysning.

Særskilt om legemidler som i dag er en del av trinnprisordningen: 

I Helsedirektoratets brev av 3. april 2017 om vedtak om Plassering av finansieringsansvaret for kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017 går det fram at følgende virkestoff fortsatt skal utleveres til gjeldende trinnpris tross overføring av finansieringsansvar:

  • L01XE01 imatinib
  • L01AX03 temozolomid
  • L01BC06 kapecitabin

Denne prisen skal gjelde frem til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) har gjennomført anbudskonkurransene.

Les brevet her.

God påske!