Close

12/01/2018

Ingen begrensinger i behandling av hepatitt C pasienter

For første gang og fra 1. februar 2018 får alle hepatitt C pasienter behandling uten restriksjoner for alle genotyper.

Resultatene etter det siste anbudet på hepatitt C-medisiner gir en rekke gode nyheter for de som er rammet av sykdommen.

For aller første gang sikres alle pasienter behandling fra tidspunktet de får påvist sykdommen. Samtidig erstattes interferonbehandling, som har hatt mange bivirkninger, med bedre behandlingsmetoder.

Professor og overlege Olav Dalgard ved Akershus universitetssykehus er med i speisalistgruppa som har vurdert tilbudene på hepatitt c-legemidler.

Professor og overlege Olav Dalgard ved Akershus universitetssykehus er med i spesisalistgruppa som har vurdert tilbudene på hepatitt c-legemidler.

– Dette er en svært gledelig nyhet. Vi har hatt veldig mange pasienter som har måttet gå og bekymre seg over symptomer, uten at de har fått tilbud om behandling. Det har vært vanskelig å se på at pasienter har måttet leve med sykdommen på denne måten, og som kliniker gleder meg å kunne gi alle det samme tilbudet om behandling, sier overlege Olav Dalgard ved Akershus universitetssykehus.

Tidligere har ikke pasienter blitt behandlet for hepatitt C før de har vist tegn til å utvikle betydelige leverskader.

Legemidler som brukes til å behandle hepatitt C, har tradisjonelt vært svært dyre. Kostnaden på disse legemidlene (direktevirkende antivirale legemidler, DAA) har gjort at man har hatt strenge restriksjoner på hvem som har fått utskrevet medikamenter.

Gradvis nedgang

Da de regionale helseforetakene overtok finansieringen av disse legemidlene fra folketrygden i 2016, startet man et arbeid for å få ned prisene. Legemidlene ble konkurranseutsatt, og år for år har prisene gått ned.

Spesialistgruppen for hepatitt c-legemidler, fra venstre: Rafael Alexander Leiva, overlege, Haukeland US HF,Jon Florholmen, professor, UNN HF,Lars Norman Karlsen, seksjonsoverlege, SUS HF, Asbjørn Ellingsen overlege, avd. Orkdal sykehus, St Olav,Olav Dalgard Overlege, professor, AHUS HF og Kristian Bjøro Professor, OUS HF.

Spesialistgruppen for hepatitt c-legemidler, fra venstre: Rafael Alexander Leiva, overlege, Haukeland US HF,Jon Florholmen, professor, UNN HF,Lars Norman Karlsen, seksjonsoverlege, SUS HF, Asbjørn Ellingsen overlege, avd. Orkdal sykehus, St Olav,Olav Dalgard Overlege, professor, AHUS HF og Kristian Bjøro Professor, OUS HF.

I fjor resulterte dette i at pasientene med genotype 1 som utgjør rundt 40 prosent av pasientene kunne tilbys behandling fra de fikk påvist sykdommen.

Etter at årets anbudsprosess er gjennomført, har Beslutningsforum nå altså sagt ja til at alle kan få umiddelbar behandling.

Bedre behandling

De som er rammet av hepatitt C utvikler i ulik grad skader på leveren. Selv om kun pasienter med påvist leverskade har fått behandling, har det hele tiden vært ønskelig å behandle sykdommen helt fra diagnosen ble stilt.

– Hepatitt C har et langsomt forløp fra mild fibrose til full leversvikt. Ikke alle når endestadiet, og vi har gode apparater til å måle hvordan sykdommen utvikler seg. Likevel har pasienter måtte leve med bekymringen når de ikke har fått behandling. Det har forståelig nok vært provoserende for mange, sier Olav Dalgard,

Ved å følge pasientene tett, anser man det likevel som forsvarlig å bare behandle pasienter som har utviklet alvorligere grader av leverskader. Dalgard understreker at det har vært riktig å holde en restriktiv linje.

– Da behandlingen kom i 2014 var vi sjokkert over prisnivået. Som klinkere var vi da nødt til å dra i nødbremsen. Selv om det var vanskelig å se på hvordan pasientene bekymret seg over sykdommen, mener jeg det var riktig å holde igjen, legger han til.

Godt samarbeid

Det er Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler som har gjennomført anbudene på hepatitt C-legemidlene. Dette er gjort i samarbeid med en spesialistgruppe, som blant andre Dalgard har vært en del av.

Spesialistgruppen består av klinikere fra en rekke norske sykehus, og de har hatt ansvaret for den faglige vurderingen av legemidlene produsentene har tilbudt.

Da helseforetakene overtok hepatitt C-legemidlene fra folketrygden, ble den restriktive linjen med tildeling av medikamentene videreført. Selv om den enkelte lege etter faglig skjønn har hatt muligheten til å velge dyrere legemidler, har sykehusene i stor grad fulgt anbefalingene som har kommet som resultat av anbudene.

Den høye avtalelojaliteten har igjen ført til at leverandørene har vært villige til å gi bedre pristilbud.

– Mitt inntrykk er at vi i Norge har hatt et raskere prisfall på disse medikamentene sammenlignet med andre nordiske land. At vi har hatt LIS-systemet med spesialistgruppene har nok bidratt til dette, sier Olav Dalgard.

Her kan du se anbefalingene for hepatitt c-legemidler for 2018. 

For ytterligere informasjon om saken, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Aslak Ballari på e-post aslak.ballari@sykehusinnkjop.no eller telefon 97717173