Close

18/05/2017

Nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser

Miljøkravene skal bli strengere ved anskaffelser av legemidler. Denne uka møttes representanter fra de nordiske landene i Oslo for å diskutere hvordan.

Direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøps divisjon legemidler inviterte nordiske innkjøpskollegaer, bransjeforeninger og myndigheter til å diskutere hvordan de nordiske landene kan stille miljøkrav til en bransje med store miljøutfordringer og en sårbar forsyningssituasjon.

– Det er ikke kun overforbruk og feil bruk som forårsaker resistens. Forurensing fra produksjonen er en kilde til resistensutviklingen som tidligere har vært oversett, men som nå kommer sterkere inn i debatten, sier Hayes.

– Det er viktig at vi går sammen om å redusere omfanget av aktive virkestoff i naturen.

I samtalene, som fant sted i Oslo 15. og 16. mai, var det tydelig enighet om å skape enhetlige krav på tvers av Norden, og sikre også samarbeid rundt oppfølgingen i avtaleperioden med leverandører. Arbeidet med å konkretisere kravene fortsetter utover høsten.

Divisjonsdirektør Bente Hayes hadde invitert til samarbeidsmøte.

Oppdrag fra ministeren

Det er divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF som forhandler frem innkjøpsavtaler for en rekke av legemidlene som benyttes på norske sykehus. Helseministeren ber også foretaket se til våre naboland for hvordan man kan løse miljøutfordringen på feltet:

«De regionale helseforetakene er bedt om å innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige», er oppdraget ministeren har gitt til Sykehusinnkjøp HF.

Den svenske arbeidsgruppen som skal jobbe frem nye miljøkrav i Sverige, ble tidligere i vår utvidet til å inkludere representanter fra Sykehusinnkjøp, fra divisjon sør-øst. Det sikrer at pågående samtaler med den norske industrien og arbeidsmøter med miljøfagsgruppen til Legemiddelforeningen tas med videre inn i det svenske arbeidet for harmonisering.

På møtet i Oslo bekreftet prosjektleder for det svenske arbeidet at de ønsker å utvide dette til å bli et nordisk kravsett.

Fokus på antibiotika

I samtalene ble viktigheten av felles krav og kriterier fra sammenlignbare innkjøpere understreket. Ikke minst for industrien å kunne forholde seg til, og for å sikre at nye produkter møter økonomiske modeller i anskaffelser som inkluderer miljøkostnader eller risiko for resistensutvikling.

De nordiske spesialisthelsetjenestene har organisering innkjøp av legemidler på ulik måte, som gjør at marsjfarten vil være ulik også i anvendelse av miljøkravene som er under utarbeidelse.

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp ønsker å pilotere kravene på enkelte av antibiotikaene som kjøpes inn i neste runde.

Flere miljøutfordringer

Det fins flere miljøutfordringer ved produksjonen av legemidler. De siste årene har forbruket av legemidler økt betydelig over hele verden, noe som har ført til en større produksjon. Derfor øker også mengden rester av legemidler som finner veien til naturens kretsløp.

Forskere jobber nå med å finne ut hvilke konsekvenser det har når man finner målbare konsentrasjoner av legemidler, ikke bare i vassdrag og fjorder, men også i organismer som lever i vann, som fisk og blåskjell.

I tillegg til at rester av medikamentene kan finne veien ut i naturen via brukerne, er det også miljøutfordringer ved en del produksjonsanlegg, særlig i lavkostland. Flere ganger har det vært avdekket betydelige utslipp av giftig avfall ved fabrikker som produserer legemidler.

I dag garanteres kvaliteten på legemiddelproduksjonen gjennom globale standarder – Good Manufacturing Practice – det vil si god tilvirkningspraksis.

Kontroll av forurensing er ikke en del av denne standarden og derfor ikke del av inspeksjonene som gjøres av myndighetene.

One Comment on “Nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser

[…] Les mer om saken på Sykehusinnkjøp HF sine nettsider: Nordisk samarbeid om miljøkrav i legemiddelanskaffelser […]

Comments are closed.