Close

03/10/2016

Ofte stilte spørsmål og svar

Her finner du en samling ofte stilte spørsmål med svar.

Dersom du har andre spørsmål, er du velkommen til å sende disse til sporsmal@sykehusinnkjop.no. Denne siden oppdateres med nye spørsmål.

Hvorfor blir Sykehusinnkjøp HF etablert?

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015 med den hensikt å etablere et felles eid nasjonalt foretak for samordning av innkjøp til spesialisthelsetjenesten.

Med lik styring og prioritering, og mer nasjonal samordning og standardisering skal vi gi norsk spesialisthelsetjeneste enda bedre innkjøp, og sørge for større gevinster både økonomisk og kvalitetsmessig.

Det forventes at å samle innkjøpsmiljøene i spesialisthelsetjenesten skal bidra til styrket profesjonalisering, større kapasitet, reduksjon av sårbarhet og frigjøring av midler til pasientbehandling.

Får jeg beholde jobben, og med den samme geografiske plasseringa?

Ingen ansatte vil miste jobben som følge av virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp HF.

Det er lagt til grunn at Sykehusinnkjøp HF skal ha en desentral organisering, med ansatte på ulike geografiske steder. Hovedkontor skal ligge i Vadsø.

Selskapet skal baseres på prinsippet om kategoristyring, med sentral styring og desentral struktur. Dette er basert på kompetansen i helseregionene, samt HINAS/LIS. Det innebærer at helseforetaket vil ha ansatte med arbeidssted på ulike geografiske steder.

Vil ledelsen sitte ved hovedkontoret i Vadsø?

Både ja og nei. På grunn av den desentraliserte strukturen, vil de regionale enhetene ha ledere i alle regionene. Ledelsen av foretaket forøvrig og ledelse for stab- og støttefunksjoner vil være tilknyttet hovedkontor i Vadsø.

Når skal alle ressurser fra alle enheter være overført?

I oppdraget til Sykehusinnkjøp HF fra foretaksmøtet heter det at regionale innkjøpsressurser og enheter skal overdras fra de regionale enhetene til Sykehusinnkjøp HF innen 31. desember 2016.

Hvem bestemmer hvem som skal virksomhetsoverdras?

Det er kun avgivende virksomhet (HFet du jobber i i dag) som kan ta avgjørelsen om hvem som skal virksomhetsoverdras.

Når blir jeg virksomhetsoverdratt?

Plan for virksomhetsoverdragelse er:

 • Medarbeidere i HINAS ble virksomhetsoverdratt 1. november
 • Medarbeidere i Sykehuspartner HF ble virksomhetsoverdratt 1. januar.
 • Medarbeidere i region Nord ble virksomhetsoverdratt 1. februar
 • Medarbeidere i region Midt-Norge ble virksomhetsoverdratt 1. desember
 • Medarbeidere i region Vest ble virksomhetsoverdratt 1. desember.
 • Medarbeidere i region Sør-Øst ble i all hovedsak virksomhetsoverdratt 1. mai 2017.

Det ble etter sommeren 2016 etablert prosjekter i hver region som kartla oppgaver i alle HF og RHF. Dette resulterte i en oversikt over hvilke medarbeidere som ble berørt av virksomhetsoverdragelse.

Hvordan gjennomføres en virksomhetsoverdragelse?

I oppdraget til Sykehusinnkjøp HF heter det at regionale innkjøpsressurser og enheter skal overdras fra de regionale enhetene til Sykehusinnkjøp HF innen 31. desember 2016.

Dette vil etter arbeidsmiljøloven anses som en virksomhetsoverdragelse, og arbeidsmiljøloven kapittel 16 kommer til anvendelse.

Reglene i arbeidsmiljøloven er til for å sikre arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår når en virksomhet skifter arbeidsgiver. Som hovedregel betyr dette at arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet skal overføres uendret til den nye arbeidsgiveren.

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 definerer hvordan en virksomhetsoverdragelse skal skje og har som formål at arbeidstakers rettigheter blir ivaretatt ved skifte av arbeidsgiver.

Avgivende virksomhet har ansvar for denne prosessen. Prosessen for virksomhetsoverdragelsen er slik:

 • Informasjon- og drøftingsmøter med tillitsvalgte
 • Behandling av virksomhetsoverdragelse i AMU
 • Informasjon og møter med berørte medarbeidere
 • Avklaring og avtaler med den enkelte medarbeider omkring oppgjør av ferie- og avspaseringstimer
 • Brev om reservasjonsrett sendes berørte medarbeidere
 • Informasjon sendes til medarbeidere som skal overføres til Sykehusinnkjøp

Hvilke rettigheter har jeg i en virksomhetsoverdragelse?

Som hovedregel overføres arbeidstakernes individuelle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet i sin helhet til den nye arbeidsgiveren jf. arbeidsmiljøloven § 16-2. Det vil si at du beholder rettigheter og plikter som ligger i din nåværende arbeidsavtale og arbeidsforholdet for øvrig.

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 16-3 kan du motsette deg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Informasjon om dette vil bli gitt i et eget brev til de ansatte som berøres av virksomhetsoverdragelse.

Vil ansiennitet og rettigheter som følger av dette med til det nye arbeidsforholdet?

Du beholder rettigheter som ligger i din nåværende arbeidsavtale og arbeidsforholdet for øvrig. Dette inkluderer de rettigheter du har oppnådd via tariffavtale i virksomheten du overføres fra. Du får altså overført din lønnsansiennitet dersom dette er fastsatt.

Hva innebærer virksomhetsoverdragelse «as is» for meg som arbeidstaker?

«As is» vil si at du som arbeidstaker skal gjøre det samme den dagen du er ansatt i Sykehusinnkjøp som du gjorde dagen før. Du beholder rettigheter og plikter som ligger i din nåværende arbeidsavtale og arbeidsforholdet for øvrig, og du beholder også alle dine personalgoder.

I forbindelse med overføringen vil det ikke bli utarbeidet nye arbeidskontrakter. Alle berørte medarbeidere vil få tilsendt et overførings- og informasjonsbrev i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

Er det lagt noen plan for når og på hvilken måte man skal orientere ansatte som skal overføres til Sykehusinnkjøp HF?

Nåværende arbeidsgiver og Sykehusinnkjøp HF skal så tidlig som mulig informere berørte arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-6. Dette gjøres i første rekke gjennom et informasjonsbrev som sendes ut til alle berørte ansatte. I tillegg vil det avholdes informasjonsmøter og informeres gjennom andre tilgjengelige kanaler.

Det anbefales også at de ansatte melder seg på nyhetsbrev fra Sykehusinnkjøp HF. Dette gjøres ved å abonnere på nyheter, til høyre her på www.sykehusinnkjop.no.

Her vil du også få informasjon fra etableringsprosjektet for Sykehusinnkjøp og underliggende arbeidsstrømmer, samt se styredokumenter og referat fra styremøter.

Hva skjer med opptjent avspasering og ferie?

Det vil bli foretatt en saldoavregning i forbindelse med overdragelsen der det er adgang til å overføre inntil 45 plusstimer av fleksitidssaldo til Sykehusinnkjøp HF. Avgivende enheter skal jobbe for at ansatte avvikler avspasering før overgang. For de som måtte ha over 45 timer som ikke lar seg avspasere, vil det i samråd med den enkelte medarbeider avtales minnelige løsninger med avgivende arbeidsgiver for avvikling av overskytende tid.

Dersom medarbeideren har avtalt avspasering av pålagt overtid, skal tilgodehavende tid så lang det er mulig avspaseres før overgang. Uavviklet overtidsaldo til avspasering kan i sin helhet avtales utbetalt i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-6.

Opparbeidet, ikke avviklet ferie, overdras til ny virksomhet. Avtalt ferie med avgivende virksomhet overføres til Sykehusinnkjøp. Sykehusinnkjøp har i det videre ansvaret for at restferie avvikles i ferieåret og ansvaret for utbetaling av feriepenger slik det opprinnelig var avtalt.

Hvordan blir feriepenger som er opptjent før virksomhetsoverdragelsen utbetalt?

Feriepenger opptjent i 2016 overføres fra avgivende arbeidsgiver til Sykehusinnkjøp og utbetales som vanlig i juni 2017.

Hva skjer med pensjonen min?

Mange skifter arbeidsgiver, og dermed pensjonsordning, flere ganger i løpet av sin yrkesaktive tid. Det er inngått en avtale om overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter, der blant annet Statens pensjonskasse, KLP og de selvstendige pensjonskassene er avtaleparter.

Den går i korthet ut på at du får utbetalt din samlede pensjon fra den siste pensjonsordningen du var medlem i. De andre pensjonsordningene refunderer til den pensjonsordningen som utbetaler den samlede pensjonen

Takket være denne overføringsavtalen taper du ikke pensjonsmessig på å skifte arbeidsgiver innen offentlig sektor.

Eksempel: 5 år som medlem i SPK + 5 år i OPF + 20 år i KLP = 30 år med offentlig tjenestepensjon

Vedkommende i dette eksempelet har full opptjening i pensjonsordningen.

Les mer om pensjon her.

One Comment on “Ofte stilte spørsmål og svar

[…] De som blir overført fra OUS til Sykehusinnkjøp, er de 14 rådgiverne som jobber med anbud og kontrakter. Drift og support av iProc fortsetter som før i OUS. Les mer her: http://sykehusinnkjop.no/ofte-stilte-sporsmal-og-svar/ […]

Comments are closed.