Close

10/02/2017

Styredokumenter, styremøte 8. februar

Dokumentene publisert.

Styret behandlet 8.  februar følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling og agenda
 • Godkjenning av protokoll fra styremøter 07.12.16, 22.12.16 og 25.01.17
 • Status drift Sykehusinnkjøp HF – Divisjon Legemidler (unntatt offentlighet ihht off.lovens §14)
 • Økonomirapportering per 31.12.16
 • Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017
 • Årlig melding
 • Ledelse og styring
 • Vedtektsendringer
 • Virksomhetsoverdragelse fra Helse Vest RHF
 • Orientering fra administrerende direktør
 • Eventuelt

Saksdokumentene finner du her.