Informasjon og opplæring

På denne siden vil man finne informasjons- og opplæringsmateriell i aktuelle saker fra Sykehusinnkjøp HF. Dette materiellet vil bli sortert etter de ulike innkjøpskategoriene Sykehusinnkjøp HF jobber med. 

​Legemidler 

Nasjonalt beredskapslager for legemiddel

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass. Sjukehusinnkjøp er saman med Legemiddelverket, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta.

Les mer på Sjukehusapoteka Vest sine nettsider

Ei spesialistgruppe, med legar frå dei regionale helseføretaka, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar.​

B180-lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

Sykehusapotekenes «Fokusliste kritiske legemidler»

«Fokusliste kritiske legemidler» skal trygge forsyning av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Innhold av kritiske legemidler tilpasses sykehusbehov og forsyningsutfordringer, og setter krav til sortiment og lagervolum for disse hos valgt legemiddelgrossist.  Sortiment og volum kan endres over tid. Fokuslisten blir derfor et viktig logistikkhjelpemiddel for riktig lagerhold av kritiske legemidler, både for legemiddelgrossisten og sykehusapotek.

De regionale helseforetakene har egne avtaler med sine sykehusapotek om lokalt utvidet lagerhold av enkelte kritiske legemidler. Dette er lagre som kommer i tillegg til «Fokusliste»-lager hos legemiddelgrossisten.

Se hele listen her (excel)

Bakgrunn

De regionale helseforetakene (RHF) har beredskapslagring av legemidler på nasjonalt nivå gjennom deres grossistavtale med Alliance Healthcare Norge (AHN). Grossisten skal blant annet ha et utvidet, rullerende lager på utvalgte, kritiske legemidler. Listen over de kritiske legemidlene betegnes også som «Fokuslisten». Forvaltning og håndtering av dette rullerende beredskapslageret styres av bestemmelser i grossistavtalen mellom RHF-ene og AHN, gjeldende fra 1.2.2021. Alle legemidler på «Fokuslisten» er kategorisert i enten 30, 60 eller 90 dagers lager, basert på gjennomsnittlig salg hos grossist. Grossistens ordinære salgslager kommer i tillegg.

Bruksområde

«Fokuslisten» er beregnet på følgende bruksområder:

 • grossistens innkjøps- og lagerstyringssystem (listen inneholder legemidler det forventes at grossisten aldri skal gå tom for)
 • apotekenes varebestillings- og lagerstyringssystemer

Sykehusapotekforetakene står ansvarlig for faglig innhold på Fokuslisten i samarbeid med Mangelsenteret. Listen revideres og oppdateres med bakgrunn i spesialisthelsetjenestens behov, endringer i forsyningssikkerhet og endringer i gjeldende behandlingsanbefalinger.

Vurderingene er skjønnsmessige, det gjøres en helhetlig avveiing på bakgrunn av forhold som legemidlers bruksområde, erfaringer fra tidligere tilfeller av redusert tilgang og viktigheten av å ha aktuelle legemidler tilgjengelig.

Legemiddelgrupper som er med på Fokuslisten er:

 • kritisk for å opprettholde driften av sykehus og hvor mangel vil gå ut over liv og helse
 • til polikliniske pasienter der legemiddelmangel vil resultere i innleggelse i sykehus
 • kreftlegemidler med hovedvekt på sortiment fra generika-produsenter med historikk mht forsynings-utfordringer.
 • Intravenøse tuberkulose- og HIV - legemidler. 
 • Produkter til blødere 
 • Blodplasmaprodukter 
 • Elektrolyttkonsentrater

Om et aktuelt legemiddel kan leveres av flere produsenter, vil preparat med innkjøpsavtale for spesialisthelsetjenesten alltid bli foretrukket.

Forvaltning

Forvaltning av «Fokuslisten» styres av kontraktsvilkårene i grossistavtalen med AHN for perioden 1.feb. 2021 - 31. januar 2024.

En gruppe bestående av

 • leder av sykehusapotekenes Grossistadministrasjon.
 • rådgiver forsyningssikkerhet i sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • representant oppnevnt av grossisten
 • forvalter «Fokusliste kritiske legemidler». Det er utarbeidet rolle- og ansvarsfordeling i forvaltningen. Styresettet skal ivareta forsyningssikkerhet ved hjelp av tett rapportering av lagerbeholdning og oppfølging av forsyningssituasjon. Produktsortiment skal holdes oppdatert og tilpasset spesialisthelsetjenestens behov.  Risiko for kassasjon på grunn av ukurans skal minimeres.

Det er fortløpende dialog mellom Mangelsenteret, Grossistadministrasjon og grossist om status, anskaffelse av alternative varer og eventuelle andre tiltak ved mangel/forventet mangel for Fokusliste- lagerbeholdning hos grossist.  

Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og legemidler i spesialisthelsetjeneste 

22. juni 2020 besluttet Beslutningsforum nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Les mer om retningslinjene her

Det er også utarbeidet en håndbok hvor retningslinjene er nærmere beskrevet

Håndboken finner du her

Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til håndboka. 

Den finner du her

Sykehusinnkjøp har også gjennomført et informasjonsmøte om innføring av innføring av nye indikasjoner.

Presentasjon fra møtet finner du her

Se engelsk versjon av retningslinjene her: 

Handbook introduction of pharmaceuticals​

 

Dersom du har problemer med å se videoene i fullskjermsvisning, kan du åpne dem direkte i Youtube her

Rammeverk for alternative prisavtaler​​​​​

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. 

Les mer om rammeverket her

Mal for innsending av opplysninger for vurdering av alternative prisavtaler

Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til rammeverket for alternative prisavtaler. 

Det finner du her

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført et informasjonsmøte om rammeverket for alternative prisavtaler. 

Presentasjonen fra møtet finner du her

Se engelsk versjon av rammeverket her: 

Framework for price agreements
​​

 

Dersom du har problemer med å se videoene i fullskjermsvisning, kan du åpne dem direkte i Youtube her.

Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlige behov

Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet en rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler. Denne rapporten var klar i 2018, etter å ha blitt behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 

Les rapporten her

English Version

De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for håndtering av enhetspriser for legemidler:

 • Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
 • Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
 • Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
 • Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.Fant du det du lette etter?