Vikartjenester helsepersonell - informasjon i forbindelse med covid-19

I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 

Covid-19 gir helseforetakene enkelte utfordringer i forbindelse med innleie av helsevikarer. Derfor må man som oppdragsgiver iverksette tiltak for å ivareta nødvendig drift ved sykehusene. 

Det vises til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Justisdepartementet har som følge av endringene oppdatert rundskriv - Rundskriv G-03/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen den 28.01.21.  

Oppdatert rundskriv finnes her: G-03/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen - regjeringen.no  28.01.2021

Som det fremkommer av pressmeldingen skal utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner fortsatt ha adgang til å reise inn til Norge.

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 bokstav c) regulerer dette. Her fremgår det at utlendinger har rett til innreise dersom utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov. 

I vurderingen av bruk av unntaket for utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig, er det to forhold som må vurderes: 

  1. Det må vurderes om arbeidet som skal utføres er direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i virksomheten som innehar en kritisk samfunnsfunksjon, og
  2. At arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Det kan fastslås at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten anses som virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon. Helse- og omsorgstjenestevirksomheter må derfor vurdere konkret om helsepersonellet har en slik funksjon, at de er strengt nødvendige for at virksomheten skal kunne ivareta kontinuiteten for å opprettholde forsvarlig drift. Likeledes at en utsettelse av arbeidet vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i denne funksjonen. Det er naturlig å knytte den konkrete vurderingen av personellets funksjon til virksomhetens mulighet til å ivareta sitt sørge-for ansvar og plikten til å drive forsvarlige tjenester. 

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier. Det vil bli utarbeidet et skjema som kan benyttes som dokumentasjon på at en utlending faller inn under unntaket. Skjemaet legges ut på regjeringen.no. Det er derimot ikke et vilkår at dette skjemaet benyttes, så lenge den dokumentasjonen som benyttes inneholder nødvendige opplysninger. 

Helsepersonell fra Sverige eller Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge har direkte unntak fra innreiseforbudet, jf. forskriften § 2 e) og kan reise inn til Norge uten at det må foretas en vurdering av om personellet et strengt nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.  

For helsepersonell fra andre land enn Sverige og Finland, herunder Danmark, må det gjøres en konkret vurdering av om det er strengt nødvendig for forsvarlig drift av virksomheten at de får innreise. Dette er en vurdering som virksomhetsansvarlige må gjøre og som de innreisende må ha dokumentasjon på overfor grensekontrollørene ved grensepassering. Det betyr at det fortsatt er adgang for helsepersonell fra Danmark til å reise inn til Norge, som oppfyller kravet om å være strengt nødvendig for at virksomheten skal kunne opprettholde forsvarlig drift. En slik vurdering må også gjøres for helsepersonell fra andre EØS land. 

For å unngå skjønnsmessige vurderinger ved grensepasseringer, bør dokumentasjon fra arbeidsgiver til grensepolitiet og det enkelte helsepersonell sendes ut på forhånd, slik deler av spesialisthelsetjenesten allerede har praktisert.

Når det gjelder vurdering av eventuelle spørsmål om karanteneplikt for målgruppen, er dette vurderinger som må gjøres separat etter reglene i covid-19-forskriften. 

Leverandører skal følge HF-enes regler for smittevern

Leverandører må ta en selvstendig vurdering på vikar som tilbys til HF'ene at han eller hun ikke har vært utsatt for smitte.  Det er viktig at FHI's og Helseforetakets regler for smitteverntiltak følges. Se informasjon www.fhi.no.

Det er etablert rutiner for test av alle helsepersonellvikarer som kommer fra utlandet.  Det skal foreligge negativ test før en kan ta opp arbeidet. Dersom vikarer må ankomme dagen før oppdrag starter for testing, vil dere kunne fakturere en dagvakt. Dersom vikaren ankommer noen timer før oppdrag starter, vil det kunne faktureres den tid det tar for test og prøvesvar. Dette gjelder på HF som har prøvetakingsutstyr der svar kommer så si umiddelbart. 

Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 er unntatt fra karanteneplikten. Bruk av munnbind i 10 dager gjelder.

Spørsmål sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no. Vi vil deretter samle dem opp og komme med tilbakemeldinger.

Grensekontroll og transport til helseforetakene

Alle vikarer som passerer grensen skal ha med en bekreftelse fra HF/ avdeling om oppdraget, samt navn/ telefon til kontaktperson ved HF'et hvis spørsmål fra Politi/Avinor.

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon.  

Avbestillinger 

Avbestillinger knyttet til covid-19:

Avbestilling av vikarer der vaktplan er startet: Vikaren skal ha dekket lønn og meromkostninger for reise tilbake til hjemlandet ved for eksempel endring av flybilletter.  

Dekning av kostnader når bestilt vikar settes i karantene av helseforetaket: Dokumenterte ekstrautgifter leverandørene utsettes for på grunn av oppdragsgivers tiltak faktureres oppdragsgiver.

Karantene-konsekvenser fra andre myndigheter (les SE/DK) er oppdragsgiver uvedkommende. Har leverandør framsendt en vikar som ikke tilfredsstiller smittefri status ved oppmøte har det ikke ansvarskonsekvenser for oppdragsgiver. 

Ordinære avbestillinger følger rammeavtalens punkter. 

Her finner oppdatert informasjon om Folkehelseinstituttets risikovurderingerFant du det du lette etter?