Vikartjenester helsepersonell - informasjon om beredskap i forbindelse med covid-19

I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 

Covid-19 gir helseforetakene enkelte utfordringer i forbindelse med innleie av helsevikarer. Derfor må man som oppdragsgiver iverksette tiltak for å ivareta nødvendig drift ved sykehusene. 

Følgende tiltak settes inn for å sikre beredskapen: 

  • Leverandører må ta en selvstendig vurdering på vikar som tilbys til HF'ene at han eller hun ikke har vært utsatt for smitte.  Det er viktig at FHI's regler for smitteverntiltak følges. Se informasjon her.
  • Alle avtaleleverandører vil måtte kunne bidra med en oversikt over tilgjengelige vikarer i en 13-ukers plan. Denne vil kunne bil benyttet dersom behovet til HF'ene eskalerer. Sykehusinnkjøp HF vil komme med informasjon.
  • Leverandørene har ulike avtaler med RHF’ene. Alle kan bidra med vikarer til alle HF’ene på tvers av tildelingen. 
  • Følgende skjema benyttes og skal sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no når behov for flåtestyring inntreffer.
  • For områdene intensiv: spesialsykepleier og leger anestesi er det utarbeidet et eget skjema for rapportering av ressurser. Dette vil kunne bli flåtestyrt av RHF'ene. Leverandørene på disse områdene rapporterer tirsdag og torsdag kl. 09:00 etter nærmere melding fra Sykehusinnkjøp HF.
  • Spørsmål sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no. Vi vil deretter samle dem opp og komme med tilbakemeldinger.   

Grensekontroll og transport til helseforetakene

Fra 1.juni 2020 er det åpnet for jobbreiser i Norden. Rapport grensekontroll er ikke påkrevd etter denne datoen. For land utenfor Norden og Sverige sendes fortsatt skjema til Sykehusinnkjøp HF. Se forøvrig informasjon nedenfor om grensekontroll. Viktig at vikarer har med en bekreftelse fra HF/ avdeling om oppdraget.

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov. Se vedlegg.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon.  

Bekreftelse fra helseforetakene benyttes ved passering av grensekontroll: se vedlegg.

Avtaleleverandørene/ HF sender flight nummer, navn på vikar/ ansatt og dato for ankomst til Norge (samt fly videre innenlands) på bookete vikarer til grensekontroll@sykehusinnkjop.no, som videre distribuerer dette til Politi/ Avinor. Skjema for rapport vikarankomst fås ved henvendelse til samme e-post. 

Supplerende anskaffelser

Det gjennomføres en supplerende anskaffelse for spesialsykepleier intensiv for alle RHF.  Avtalestart 23.mars 2020. Det  er utarbeides ett eget bestillingsskjema spesifikt for spesialsykepleier intensiv som omfatter både dagens avtaleleverandører og eventuelle nye leverandører. 

Mer informasjon om leverandører, bestillingsskjema og avtale ligger på nettsiden sykepleiertjenester.

Avbestillinger 

Avbestillinger knyttet til covid-19:

Avbestilling av vikarer der vaktplan er startet: Vikaren skal ha dekket lønn og meromkostninger for reise tilbake til hjemlandet ved for eksempel endring av flybilletter.  

Leverandørens plikter for levering/ erstatning for mangelfull levering: Ved avbestillinger som skjer med begrunnelse i koronafrykt og varslet  karantene på reisende vikar er leverandøren ikke erstatningspliktig. Man er nå i en Force Majeure situasjon hvor avbestillingsgebyrer i henhold ordinære rammeavtalebetingelser ikke er relevant i nevnte tilfelle.  

Dekning av kostnader når bestilt vikar settes i karantene av helseforetaket: Dokumenterte ekstrautgifter leverandørene utsettes for på grunn av oppdragsgivers tiltak faktureres oppdragsgiver.

Karantene-konsekvenser fra andre myndigheter (les SE/DK) er oppdragsgiver uvedkommende. Har leverandør framsendt en vikar som ikke tilfredsstiller smittefri status ved oppmøte har det ikke ansvarskonsekvenser for oppdragsgiver. 

Ordinære avbestillinger følger rammeavtalens punkter. 

Her finner oppdatert informasjon om Folkehelseinstituttets risikovurderinger

Dokumenter 


Fant du det du lette etter?