De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi

Genterapien Zynteglo blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har invitert legemiddelselskapet BlueBird Bio, som markedsfører Zynteglo, til en felles forhandling for de nordiske landene. Zynteglo blir dermed det første nye legemiddel hvor det samarbeides om en felles nordisk forhandling.

En representant fra hvert land deltar i forhandlingene, som forventes å bli innledet i juni. Hensikten er å ha felles vilkår og betingelser for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Det vil så være opp til hvert land å avgjøre om behandlingen skal innføres i helsetjenesten.

Gjennom samarbeidet er ønsket å oppnå akseptable og bærekraftig priser på legemidlene og dermed øke muligheten for å kunne tilby behandlingen til pasienter i de nordiske landene.

Det er bestille metodevurdering av metoden gjennom Nye metoder og saken vil på vanlig måte komme til beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningsforum kommer derfor, som i alle andre saker, til å fatte beslutning om metoden skal innføres eller ikke. Beslutningen vil basere seg på blant annet resultatet av den nordiske forhandlingen og den helseøkonomiske vurderingen fra Finose og Statens legemiddelverk.

Prosessen i d​​e øvrige landene

Nedenfor følger informasjon om nettsider hvor du kan lese mer om prosessen i hver enkelt land:

Informasjon om ​den danske prosessen​​

Informasjon om den svenske prosessen

Informasjon om den islandske prosessen

Informasjon om de​​n finske prosessen

Fincchta.fi

Palveluvalikoima.fi