Legger til rette for lokale leverandører

I anskaffelsen arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester som nå er utlyst, vil lokale tildelinger gi mindre leverandører bedre muligheter å konkurrere. 

Anskaffelsen ble lyst ut tidligere i vinter, og fristen for å levere inn tilbud er satt til 16. mars. I den pågående anskaffelsen er det gjort enkelte endringer, sammenlignet med anskaffelsen som ble gjort i 2018.

Se utlysningen i Doffin 

I den forrige anskaffelsen konkurrerte leverandørene om avtaler som omfattet flere helseforetak samlet. I denne runden vil avtalene gjelde for det enkelte helseforetak for de fleste fagområdene.

  Det er viktig for oss å legge til rette for at små- og mellomstore leverandører i lokalmarkedet skal ha mulighet å være med i konkurransen om kontraktene. Samtidig mener vi dette også vil gi sykehusene det beste tilbudet på dette området, sier prosjektleder Hege Pedersen 

Kvalitetskrav

I denne runden har man også valgt å legge mer vekt på kvalitet i tildelingskriteriene. I forrige runde var pris hovedkriteriet, mens man i årets anskaffelse særlig også vektlegger krav til leveringssikkerhet.

  Enkelte sykehus opplevde etter forrige anskaffelse at de hadde utfordringer med å skaffe nok tilgjengelige ressurser blant leverandørene som ble tildelt kontrakt. Derfor har vi gjort noen justeringer i den nye anskaffelsen, sier Pedersen.

Avtalen skal være klar 15. juni, og gjelder Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord-RHF, med alle underliggende helseforetak. 

Kontaktperson for anskaffelsen i Sykehusinnkjøp:

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981