Miljøseier i KOFA

Sykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast.

Fra våren 2021 gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en regional anskaffelse av en stor rammeavtale for operasjonsprodukter til helseforetakene i Helse Sør-Øst, hvor miljøkriterier ble vektet høyt i deler av anskaffelsen.

En av tilbyderne mente vektingen av miljøkriteriene for de to delleveransene var uforholdsmessig konkurransevridende, og dermed i strid med strid med forskriften § 18-1 og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Derfor valgte de å klage inn saken til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

KOFA behandlet klagen, og kom med sin avgjørelse 25. mai. Der førte ingen av klagers anførsler frem.

– Dette viser at det fullt mulig å legge stor vekt på miljø i anskaffelser, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima.

Les hele avgjørelsen fra KOFA

Miljø vektet 40 ​​​prosent

I planleggingsfasen av anskaffelsen ble prosjektgruppen oppmerksom på at en av produsentene hadde introdusert et nytt materiale for dekkestykker.  

– Kort fortalt dreier det seg om å bytte ut en betydelig andel av syntetisk materiale med biobasert materiale, i dette tilfellet furuolje, forklarer leder for anskaffelsen, Henrik Aareskjold i divisjon sør-øst.

–  Oppdekkingsprodukter utgjør en vesentlig del av anskaffelsen i volum, derfor var det naturlig å undersøke om denne teknologien kunne gis uttelling i form av miljøkrav i konkurransen. Prosjektet endte opp med å vekte miljø for disse produktene med totalt 40 prosent, med hovedvekt på evaluering av biobasert materiale, forklarer han videre.
Dette reduserer produktenes CO2-ekvialenter med minimum 21 prosent, eller tilsvarende over 311 000 kilometer med bensinbil, bare for det ene produktet.

Offentlige ​innkjøpere viktig som​​ pådrivere

Sykehusinnkjøp HF er blant landets største offentlige innkjøpere. I det ligger det et særlig ansvar, og kravene vi stiller har stor betydning for å bevege markedet i mer miljø- og klimavennlig retning.

– Denne anskaffelsen er et godt eksempel på hvordan vi kan gi de leverandørene som går foran i utviklingen, uttelling for sitt pionerarbeid, samtidig som vi utfører oppdraget vårt og bidrar til Norges klimamål, sier Maiken Pollestad Sele, spesialrådgiver miljø og klima.

–  Når noe er nytt vil det ofte koste litt mer i kroner, men mindre i miljøkonsekvenser. Den valgte leverandør ligger omtrent 15 prosent over tilbudet fra utgående leverandør. Vi oppfyller imidlertid det eierne våre forventer ved å inngå en avtale som dette, blant annet fordi vi har fått i oppdrag å innlemme besparelser for miljø og klima på linje med kostnadsbesparelser. Høyere materialkostnader tas dermed høyde for gjennom å vise miljøgevinster, legger hun til.

Viser det er mulig å stille mi​​ljøkrav

Utfallet i KOFA gjør dette til en lagseier og en videre kvalitetssikring, som viser at det er fullt mulig å stille tydelige miljøkrav; selv når det er få tilbydere.

– Jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet med denne anskaffelsen i divisjon Sør-Øst. De viser oss hvordan det kan gjøres: god markedsdialog i forkant sammen med avdeling for samfunnsansvar, krav som fører til at mer miljø- og klimavennlige produkter blir anskaffet, og bistand til taktiske vurderinger og klagebehandling av juridisk avdeling, sier administrerende direktør, Bente Hayes.  

– Dermed bidrar vi til flere grønne offentlige anskaffelser, noe offentlige innkjøpere nylig har blitt kritisert av Riksrevisjonen for å ikke gjøre godt nok​. Jeg håper at andre vil bruke denne saken som inspirasjon. Vi skal være blant de beste i klassen, avslutter Hayes. ​​