Nye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innført

I 2022 har Beslutningsforum innført 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført. Aldri før har det blitt innført så mange nye metoder i sykehusene i Norge eller gjort flere metodevurderinger. Samtidig har tiden Sykehusinnkjøp bruker på forhandlingene, gått ned.

– Dette er gledelig. Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye - først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

Av de 144 sakene som ble behandlet, ble 100 innført, mens 38 ikke ble innført og seks hadde annen håndtering. Til sammenligning innførte Beslutningsforum 65 nye metoder og vurderte i alt 106 saker i 2021. Aktørene i Nye metoder har jobbet mye med videreutvikling av systemet i 2022.

– Tallene er et resultat av det solide forbedrings- og utviklingsarbeidet som er gjort og fortsatt jobbes med, der alle aktørene i Nye metoder bidrar. Nå jobber vi spesielt med å få ned saksbehandlingstiden i systemet, sier Bryne.

Rekordmange metodevurderinge​​​r og prisnotat

Statens legemiddelverk (SLV) har gjort rekordmange metodevurderinger og enklere beslutningsgrunnlag for Nye metoder – 75 i 2022 mot 67 året før. Fra juni til desember halverte Statens legemiddelverk også antall saker i kø.

Sykehusinnkjøp utarbeidet 115* prisnotater i 2022. Dette er en økning fra 2021, da tallet var 106. Samtidig har tiden Sykehusinnkjøp bruker på forhandlingene, gått ned. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid der var 37 dager i 2021, mens den i 2022 var 30 dager. Over halvparten av prisnotatene i 2022 ble ferdigstilt innen 14 dager.

Videreut​​vikler systemet og​så i 2023

Nye metoder skal - med råd fra de to nyopprettede referansegruppene - utarbeide en strategi for å videreutvikle systemet. I tillegg til raskere saksbehandling for legemidler, vil arbeidet med å få en strategi på området ikke-legemidler få en sentral plass i videreutviklingen fremover.

På legemiddelområdet er det blant annet etablert flere delprosjekter, som handler om et forenklet løp for nye indikasjoner for PD1- og PDL1-hemmere, endring av bestillingsprosessen, i tillegg til tidlig vurdering av nye legemidler.  

– Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemet for Nye metoder. Disse prosjektene vil – sammen med de andre innsatsområdene –​ være viktige tiltak i videreutviklingen av systemet også i 2023 og framover, sier Bryne.

* Grunnen til at tallene fra Nye metoder overordnet og Sykehusinnkjøp er forskjellige, er fordi beslutningene og prisnotatene gjøres på forskjellige tidspunkt. For eksempel vil beslutningene som ble gjort på januarmøte i Beslutningsforum baseres på prisnotater fra Sykehusinnkjøp fra desember 2021. Og de siste prisnotatene fra Sykehusinnkjøp i 2022 kommer først til beslutning i 2023.​​