Ofte stilte spørsmål i forbindelse med covid-19

Sykehusinnkjøp HF mottar mange henvendelser i forbindelse med arbeidet vi nå gjør, under det pågående virusutbruddet. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål fra leverandører

Jeg er leverandør, og lurer på hvor jeg kan henvende meg dersom jeg har produkter til helsevesenet?

Sykehusinnkjøp har mottatt mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Vi takker for alle som engasjert seg, og levert tilbud om produkter.

Nå gjennomføres anskaffelser hovedsakelig gjennom ordinære kanaler, og leverandører bes følge med i Doffin for utlysninger.

Jeg har kontaktet Sykehusinnkjøp med tilbud om produkter, men har ikke fått svar. Hva betyr det?

Sykehusinnkjøp har håndtert henvendelsene løpende. De operative ressursene våre har i 2020 jobbet på spreng for å sortere og følge opp henvendelsene vi fikk.

Nå gjennomføres anskaffelser hovedsakelig gjennom ordinære kanaler, og leverandører bes følge med i Doffin for utlysninger.

Vi ønsker også å rette en meget stor takk til alle som har engasjert seg og henvendt seg med forslag, ideer og konkrete tilbud.

Hvordan jobber dere med innspill dere har mottatt?

Leverandører og andre interessenter har fylt ut skjema som nevnt over.
Sykehusinnkjøp har hatt et førstelinjemottak, som håndterte alle innspill.


Varer, tjenester og kjøp

Innholdet i svarene som ble gitt fra leverandør, avgjorde hvordan vi så fulgte opp leverandøren videre. Dette for å komme raskere i gang med videre avklaringer.


Andre henvendelser

Dersom du ikke er leverandør, men har andre henvendelser knyttet til covid-19, bruk e-postadressen til vårt postmottak, post@sykehusinnkjop.no.

Hvilke krav stilles til kvaliteten på utstyret som ble anskaffet?

Kravene til kvalitet er i utgangspunktet de samme som under normale innkjøp. 

Standard Norge har tilgjengeliggjort europeiske standarder på sine nettsider, se denne lenka:

Europeiske standarder tilgjengeliggjort

Hvem bestemmer hva som skal kjøpes nå?

Helse Sør-Øst RHF har i 2020 hatt en delegert fullmakt på vegne av nasjonen Norge, til å inngå avtaler på smittevernutstyr og legemidler. De er også formell avtalepart på ekstraordinære avtaler inngått i forbindelse me covid-19.

Jeg ønsker å snakke med noen i Sykehusinnkjøp, hvordan får jeg tak i dere?

Vårt sentralbord er bemannet, og du kan ta kontakt på telefon 78 95 07 00, eller på e-post til adressen post@sykehusinnkjop.no. 

Hva med regionale initiativ?

Er du leverandør fra en av regionene, se disse sidene for mer informasjon om hvor og hvordan du henvender deg:

Ofte stilte spørsmål fra helsevesenet

Vi har bestilt varer, når kommer de?

Alle spørsmål om bestilling og leveranser må rettes til det samme stedet du vanligvis retter spørsmålet.

Hvor skal vi bestille smittevernutstyr?

Spørsmål om bestilling må rettes til ditt foretak eller din kommune. Helsedirektoratet har sendt ut en rutineplakat til alle kommunene, om hvordan bestilling skal foregå dersom kommunen er tom.

Hvor melder vi behov?

Fra og med 1.1.2021 vil kommuner og sykehus selv måtte sørge for innkjøp av smittevernutstyr. Det betyr at kommuner og sykehus pga. leveringstid nå må bestille det de trenger av utstyr for å dekke løpende forbruk og nødvendig lagerbeholdning etter 1.1.2021.

Se også dette brevet fra Helsedirektoratet: Innkjøp av personlig smittevernutstyr (PVU) i kommuner – tilbake til ordinære ansvarsforholdfra nyttår 

Se også Helsedirektoratets nettsider med mer informasjon.

Hva har mitt sykehus eller kommune i bestilling?

Dette spørsmålet må rettes til sykehuset eller kommunen.

Hvordan er lagersituasjonen?

Dette er spørsmål som må besvares av de enkelte helseregionene eller helseforetakene. 

Hvem bestemmer hva man skal kjøpe nå?

Helse Sør-Øst RHF har i 2020 hatt en delegert fullmakt på vegne av nasjonen Norge, til å inngå avtaler på smittevernutstyr og legemidler. Dette gjelder både for helseforetakene og kommunene. 

Helse Sør-Øst RHF er også formell avtalepart i alt som ble anskaffet av smittevernutstyr og legemidler.

I 2021 skjer alle anskaffelser gjennom ordinære beslutningsveier, eller hos RHFene.

Hva med andre produkter enn smittevern og legemidler?

Andre områder anskaffes og bestilles som normalt. Ta kontakt med ditt helseforetak for detaljer.