Ofte stilte spørsmål i forbindelse med covid-19

Sykehusinnkjøp HF mottar mange henvendelser i forbindelse med arbeidet vi nå gjør, under det pågående virusutbruddet. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål fra leverandører

Jeg er leverandør, og lurer på hvor jeg kan henvende meg dersom jeg har produkter til helsevesenet?

Sykehusinnkjøp mottar mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Av den grunn har man valgt å opprette et eget skjema for slike henvendelser. 

Skjemaet finner du her

Jeg har kontaktet Sykehusinnkjøp med tilbud om produkter, men har ikke fått svar. Hva betyr det?

Sykehusinnkjøp håndterer henvendelsene løpende. De operative ressursene våre jobber på spreng for å sortere og følge opp henvendelsene vi får. At du ikke har fått svar betyr ikke at du er uaktuell. Vi tar kontakt fortløpende. 

Vi prioriterer også alle henvendelsene som kommer etter hvilke produkter som haster mest. Selv om du ikke har blitt kontaktet på telefon, jobber vi kontinuerlig med å lese og vurdere henvendelser og innspill. 

Alle leverandører som har fått et skjema i retur, bes fylle dette ut. Dette er viktig informasjonsinnhenting for det videre arbeidet, slik at vi raskere får kanalisert henvendelsene til riktig område og person for videre oppfølging.

Vi ønsker også å rette en meget stor takk til alle som har engasjert seg og henvendt seg med forslag, ideer og konkrete tilbud.

Hvordan jobber dere med innspill dere har mottatt?

Leverandører og andre interessenter fyller ut skjema som nevnt over.
Sykehusinnkjøp har et førstelinjemottak, som håndterer alle innspill.


Varer, tjenester og kjøp

Innholdet i svarene som gis fra leverandør, avgjør hvordan vi så følger opp leverandøren videre. Dette er for å komme raskere i gang med videre avklaringer.


Utvikling av nye produkter eller nye produksjonslinjer

Vi har et team som nå jobber med å følge opp leverandører i denne kategorien. 


Andre henvendelser

Dersom du ikke er leverandør, men har andre henvendelser knyttet til covid-19, bruk e-postadressen krisestab@sykehusinnkjop.no. Alle andre henvendelser kan sendes som normalt til vårt postmottak, post@sykehusinnkjop.no.

Hvilke krav stilles til kvaliteten på utstyret som nå anskaffes?

Kravene til kvalitet er i utgangspunktet de samme som under normale innkjøp. 

Standard Norge har tilgjengeliggjort europeiske standarder på sine nettsider, se denne lenka:

Europeiske standarder tilgjengeliggjort

Hvem bestemmer hva som skal kjøpes nå?

Helse Sør-Øst RHF har en delegert fullmakt på vegne av nasjonen Norge, til å inngå avtaler på smittevernutstyr og legemidler. De er også formell avtalepart.

Jeg ønsker å snakke med noen i Sykehusinnkjøp, hvordan får jeg tak i dere?

Vårt sentralbord er bemannet. Dersom du ønsker å selge utstyr, ber vi om at du fyller ut dette digitale skjemaet. Der kommer du raskest inn i systemet. 

Våre medarbeidere jobber nå intenst med oppdraget, og har begrenset kapasitet til å svare på personlige telefoner eller e-post. 

Hva med regionale initiativ?

Er du leverandør fra en av regionene, se disse sidene for mer informasjon om hvor og hvordan du henvender deg:

Ofte stilte spørsmål fra helsevesenet

Vi har bestilt varer, når kommer de?

Alle spørsmål om bestilling og leveranser må rettes til det samme stedet du vanligvis retter spørsmålet.

Hvor skal vi bestille smittevernutstyr?

Spørsmål om bestilling må rettes til ditt foretak eller din kommune. Helsedirektoratet har sendt ut en rutineplakat til alle kommunene, om hvordan bestilling skal foregå dersom kommunen er tom.

Hvor melder vi behov?

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn.

Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Se også denne siden: Fordeling av smittevernutstyr

Se også Helsedirektoratets nettsider med mer informasjon.

Hvordan blir utstyret fordelt?

Dataene som meldes inn fra kommunene hentes ut av Helsedirektoratet to ganger per uke, og behovet tas opp i den nasjonale koordineringsgruppen for utstyr og fordeling (KUF). 

KUF har deltagelse fra Helsedirektoratet og alle de regionale helseforetakene og fordeler utstyr til regionene/helseforetakene og kommunene.

I vurderingen av hvordan ressursene skal fordeles benyttes befolkningstall og eventuelt også andre forhold som lagerstatus og behov.

Av tildelt smittevernutstyr fordeler hvert regionale helseforetak etter følgende prinsipp:

70 % til helseforetakene i sin region, 20% til kommunene. Fylkesmennene i regionen samordner seg og fordeler mellom kommunene med henblikk på de enkelte kommuners lagerbeholdning, smitteantall og belastning. Ved eventuell dissens konsulteres Helsedirektoratet.10 % holdes tilbake som en reserve som Fylkesmennene og det regionale helseforetaket disponerer og eventuelt fordeler i fellesskap.

De regionale helseforetakene har ansvaret for distribusjon til både sykehus og kommuner basert på vedtatt fordeling.

Se også Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon.

Hva har mitt sykehus eller kommune i bestilling?

Dette spørsmålet må rettes til sykehuset eller kommunen.

Hvordan er lagersituasjonen?

Dette er spørsmål som må besvares av de enkelte helseregionene eller helseforetakene. 

Hvem bestemmer hva man skal kjøpe nå?

Helse Sør-Øst RHF har en delegert fullmakt på vegne av nasjonen Norge, til å inngå avtaler på smittevernutstyr og legemidler. Dette gjelder både for helseforetakene og kommunene. 

Helse Sør-Øst RHF er også formell avtalepart i alt som nå anskaffes av smittevernutstyr og legemidler.

Hva med andre produkter enn smittevern og legemidler?

Andre områder anskaffes og bestilles som normalt. Ta kontakt med ditt helseforetak for detaljer. Sykehusinnkjøp samarbeider tett med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet for å se på behovet innenfor alle områder. 

Det vurderes fortløpende om man skal iverksette andre tiltak knyttet til øvrige områder. Dette besluttes av regionale helseforetak.