Status for norsk produksjon av åndedrettsvern

Åtte leverandører inviteres til videre deltakelse i hasteanskaffelse.

For å trygge leveransene til det norske helsevesenet i den pågående covid19-pandemien, ble norsk industri i slutten av april invitert til å melde inn muligheter for norsk produksjon av åndedrettsvern.

 Anskaffelse - produksjon av åndedrettsvern

Sykehusinnkjøp mottok en rekke gode løsningsforslag og opplevde stor vilje i industrien til å bistå. Totalt 44 interessenter meldte seg.

Sykehusinnkjøp har i denne innledende fasen samarbeidet med Siva og Manufacturing Technology-katapultsenter, og Innovasjon Norge for å prekvalifisere leverandørene. Disse har spisskompetanse på produksjonssystemer, støttesystemer, produksjonsteknologi, industrialisering og finansiell vurdering.

I tillegg har NHO Leverandørutviklingsprogrammet bistått med generell støtte til prosessen. 

Videre prosess


De åtte leverandørene som nå er prekvalifisert, inviteres til en hasteanskaffelse med forhandlinger, med bakgrunn i FOA § 13-3 konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, bokstav e.

De åtte som nå er invitert til å delta videre, skilte seg særlig ut fra de øvrige på kompetanse og produksjonserfaring. De har også potensial og mulighet til å etablere produksjon i Norge innen rimelig tid.

Mangelsituasjonen på åndedrettsvern internasjonalt, og i økende grad mangel på råvarer til produksjon, innebærer at det ikke er tid til å gjennomføre en vanlig anskaffelse.

Hasteanskaffelsen gjennomføres i to faser. Sykehusinnkjøp vil redusere antall deltakere til tre basert på innsendt tilbud. Disse tre vil bli invitert til forhandlinger med Sykehusinnkjøp om sitt tilbud. Som en del av forhandlingene vil det også bli gjennomført bedriftsbesøk for screening av produksjonsfasiliteter.

Sykehusinnkjøp samarbeider med Siva og Manufacturing Technology katapultsenter i forhandlingene, og ved gjennomføring av bedriftsbesøk.

Tildeling i juni

Det er planlagt tildeling for denne anskaffelsen medio juni.

Valgt leverandør vil tilbys en avtale med ramme for norsk produksjon på 2,5 millioner åndedrettsvern over en toårig avtaleperiode fra kontraktsignering.