Sykehusinnkjøp overtar pipelinemøter for nye legemidler

I pipelinemøtene inviteres legemiddelselskapene til å presentere nye, kommende legemidler. Fremover skal Sykehusinnkjøp arrangere disse møtene. 

Sykehusinnkjøp kartlegger kontinuerlig hvilke nye legemidler og indikasjoner som ventes å bli lansert i Norge. Dette gjøres i samarbeid med flere aktører gjennom horizon scanning, metodevarsling og pipelinemøter. Sykehusinnkjøp overtok i 2021 gjennomføringen av pipelinemøter. 

Pipelinemøter skal dekke den tidlige fasen i legemidlers livssyklus, med et tidsperspektiv 24 til 36 måneder før markedsføringstillatelse. For henvendelser om legemidler som allerede er i prosess for godkjenning av markedsføringstillatelse har Sykehusinnkjøp HF og Legemiddelverket andre prosesser. Disse finner du beskrevet her: 

Metodevarsling (Legemiddelverkets nettside)

Pipelinemøter i 2021

Pipelinemøter er et tilbud hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge innenfor de neste to til tre årene. I tillegg til Sykehusinnkjøp HF, deltar Legemiddelverket på møtene, med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

Pipelinemøter vil gjennomføres på følgende datoer i 2021:

 • onsdag 2. juni (fullbooket)
 • onsdag 21. september
 • torsdag 28. oktober (fullbooket)

Tema for møtene

Hvert møte har en varighet på 60 minutter og må i det minste belyse følgende vedrørende legemidler i pipeline:

 • Virkestoff og antatt virkningsmekanisme
 • Planlagt indikasjon
 • Medisinsk verdi sammenlignet med dagens behandling og forventet plass blant dagens behandlingsalternativ
 • Tidsplan for innsending til regulatoriske myndigheter og forventet godkjenning

Vi er dessuten interessert i å høre om:

 • Resultater fra registreringsstudier
 • Pasientpopulasjon i Norge og anslag av pasientgrunnlag
 • Kommende patentutløp
 • Pris og forventet budsjettvirkning
 • Nye teknologi eller problemstillinger som utfordrer eksisterende regelverk.

For å få nyttige og effektive møter, ber vi om at presentasjoner som benyttes i pipeline-møtene, samt nøkkelinformasjon om relevante legemidler sammenfattet i en excelfil, sendes til Sykehusinnkjøp innen en uke før møtet finner sted. Sykehusinnkjøp HF og Legemiddelverket behandler all informasjon fortrolig, men det er opp til hvert enkelt legemiddelfirma hvilken informasjon som deles.

Påmelding

Kontakt oss for mer informasjon på følgende e-post: pipeline@sykehusinnkjop.no