Gode innkjøp, mer helse!

Om oss

Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten.

fasadebilde.jpg

Vårt hovedkontor på den gamle hermetikkfabrikken i Vadsø.

Hvem er vi?

Vårt hovedkontor ligger i Vadsø. Foretaket er delt inn i seks divisjoner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest. I tillegg har vi en felles stab med støttefunksjoner, en økonomifunksjon, og en avdeling for forretningsutvikling.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

I 2021 består foretaket av rundt 290 medarbeidere. I løpet av 2016 og 2017 ble foretaket bemannet med medarbeidere fra hele landet, og alle regioner. De ansatte ble i hovedsak virksomhetsoverdratt fra helseregioner, helseforetak og tidligere HINAS.

Administrerende direktør i foretaket er Bente Hayes.

Kontakt oss   Divisjoner

Media Offentlig postjournal 


Sykehusinnkjøp leverer den beste avtalen for helseforetakene. Hver gang!

Sykehusinnkjøps visjon. 

I begrepet «den beste avtalen» ligger at Sykehusinnkjøp skal synliggjøre resultater som bidrar til økt økonomisk handlingsrom, god leveranseevne, god forsyningssikkerhet og økt mulighet til å etablere fremtidsrettede helsetjenester i helseforetakene.

Begrepet «hver gang» betyr at vi skal ha høy leveringspresisjon, for å bidra til stabil og sikker drift for helseforetakene. Det innebærer også en lovnad om kontinuerlig forbedring i arbeidet som legges ned.​​

Våre ver​dier

Sykehusinnkjøp skal levere innkjøpstjenester som gjenspeiler spesialisthelsetjenestens grunnverdier; respekt, kvalitet og trygghet. Sykehusinnkjøp ønsker å bygge opp under spesialisthelsetjenestens verdier ved å legge til noen verdier for foretaket. Disse verdiene beskriver organisasjonen og er viktige i arbeidet med å realisere visjonen:

  • Nytenkende
  • Kunnskapsrik
  • Engasjert
  • Profesjonell

Nytenkende: Sykehusinnkjøp skal være en innovativ virksomhet som er fleksibel og løsningsorientert i et marked i stadig endring. Foretaket skal være i forkant av utviklingen og utfordre helseforetak og leverandører på nye løsninger og teknologiske fremskritt for å bidra til verdiskaping og bedre pasientbehandling.

Kunnskapsrik: Sykehusinnkjøp skal ha en anskaffelsesfaglig- og kategorispesifikk spisskompetanse, samtidig med en tverrfaglig forståelse for andre relevante områder. Sykehusinnkjøps medarbeidere skal være nysgjerrige og læringsvillige og kontinuerlig utvikle sin kompetanse. Dette skal gi god markedsforståelse og bygge tillit hos helseforetak og leverandører.

Engasjerte: Sykehusinnkjøp skal være en initiativrik og motiverende samarbeidspartner. Foretaket skal bry seg om – og lytte til fagmiljøene slik at de føler seg hørt og ser Sykehusinnkjøp som et strategisk verktøy. Samtidig skal foretaket stille krav, ivareta samfunnsansvar, være samarbeidsvillige og tilrettelegge for anskaffelser som gir gevinster.

Profesjonelle: Sykehusinnkjøp skal fremstå som en organisasjon med god kompetanse og forretningsforståelse innen innkjøpskategoriene. Sykehusinnkjøp skal opptre forutsigbart og holde en høy etisk standard i innkjøpsarbeidet. Kommunikasjonen skal være saklig og tydelig både eksternt og internt.​​

Hva g​jør vi?

Vår oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge.

Dette gjør vi innenfor nesten alle områder i spesialisthelsetjenesten, som for eksempel IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. 

Vi leder anskaffelsesprosjektene, i tett samarbeid med spesialistgrupper satt sammen av relevant fagpersonell.

I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenester for flere milliarder kroner i året.

Sykehusinnkjøp er i hovedsak ikke de som kjøper varer, utstyr eller tjenester, men det er vi som gjør anskaffelsene og gjennomfører anbud, og som forvalter avtalene etter at de er inngått.

Vårt oppdrag

I selskapets vedtekter heter det at

«Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

Mer om vårt oppdrag kan du lese i oppdragsdokumentet lenger ned på siden. Et slikt dokument får foretaket fra eierne en gang i året.

Firmaattest Brønnøysundregisteret for Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Firmaattest Brønnøysundregisteret for Sykehusinnkjøp HF.pdfFirmaattest Brønnøysundregisteret for Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf216558
Foretaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Foretaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfForetaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfpdf113707
Instruks for administrerende direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Instruks for administrerende direktør.pdfInstruks for administrerende direktør.pdfpdf266243
Instruks for styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Instruks for styret.pdfInstruks for styret.pdfpdf252065
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfpdf175253
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfpdf160166
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfpdf383965
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfpdf1726149
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfpdf304691
Stiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Stiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfStiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf234643
Strategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Strategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfStrategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfpdf589594
Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfStrategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfpdf1917097
Vedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Vedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfVedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf52581
Årsrapport 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport 2018.pdfÅrsrapport 2018.pdfpdf6100101
Årsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfÅrsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfpdf21153380
Årsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfÅrsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfpdf21671902

Fant du det du lette etter?