Gode innkjøp, meir helse!

Om oss

Sjukehusinnkjøp HF skal utøve ei spesialisert og profesjonell innkjøpsteneste for spesialisthelsetenesta.


Sykehusinnkjøps hovedkontor i Vadsø. En hvit mytbygning over flere etasjer.

Vårt hovudkontor på den gamle hermetikkfabrikken i Vadsø.

Kven er vi?

Hovudkontoret vårt ligg i Vadsø. Føretaket er delt inn i seks divisjonar: divisjon nasjonale tenester, divisjon legemiddel, divisjon nord, divisjon Midt-Noreg, divisjon sør-øst og divisjon vest. I tillegg har vi ein felles stab med støttefunksjonar, ein økonomifunksjon, og ei avdeling for forretningsutvikling.​

Føretaket har fire eigarar: Helse Sør-Aust ​​RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Noreg RHF og Helse Vest RHF, kor eigardelane er på 25 prosent kvar.

I 2021 består føretaket av rundt 30​0 medarbeidarar. I løpet av 2016 og 2017 vart føretaket bemanna med medarbeidarar frå heile landet, og alle regionar. Dei tilsette vart i hovudsak virksomhetsoverdratt frå helseregionar, helseføretak og tidlegare HINAS.

Administrerande direktør i føretaket er Bente Hayes.​

Kontakt ossDivisjonar

Media Offentleg postjournal 


Sjukehusinnkjøp leverer den beste avtalen for helseføretaka. Kvar gong!

Sjukehusinnkjøp sin visjon. 
 

I omgrepet «den beste avtalen» ligg at Sjukehusinnkjøp skal synleggjera resultat som bidrar til økt økonomisk handlingsrom, god leveranseevne, god forsyningstrygging og auka moglegheit til å etablera framtidsretta helsetenester i helseføretaka.

Omgrepet «kvar gong» betyr at vi skal ha høg leveringspresisjon, for å bidra til stabil og sikker drift for helseføretaka. Det inneber òg ein lovnad om kontinuerleg betring i arbeidet som blir lagt ned. ​​

Våre v​​​​​​er​diar

Sjukehusinnkjøp skal levere innkjøpstenester som speglar grunnverdiane til spesialisthelsetenesta; respekt, kvalitet og tryggleik. Sjukehusinnkjøp ønsker å bygga opp under verdiane til spesialisthelsetenesta ved å legga til nokre verdiar for føretaket. Desse verdiane beskriv organisasjonen, og er viktige i arbeidet med å realisera visjonen:

  • Nytenkande
  • Kunnskapsrik
  • Engasjert
  • Profesjonell

Nytenkande: Sjukehusinnkjøp skal vera ei innovativ verksemd som er fleksibel og løysingsorientert i ein marknad i stadig endring. Føretaket skal vera i forkant av utviklinga og utfordra helseføretak og leverandørar på nye løysingar og teknologiske framsteg for å bidra til verdiskaping og betre pasientbehandling.

Kunnskapsrik: Sjukehusinnkjøp skal ha ein anskaffelsesfagleg- og kategorispesifikk spisskompetanse, samtidig med ei tverrfagleg forståing for andre relevante område. Sjukehusinnkjøp sine medarbeidarar skal vere nysgjerrige og læringsvillige og kontinuerleg utvikla kompetansen sin. Dette skal gi god marknadsforståing og bygga tillit hos helseføretak og leverandørar.

Engasjerte: Sjukehusinnkjøp skal vera ein initiativrik og motiverande samarbeidspartnar. Føretaket skal bry seg om – og lytta til fagmiljøa slik at dei føler seg høyrt og ser Sjukehusinnkjøp som eit strategisk verktøy. Samtidig skal føretaket stilla krav, vareta samfunnsansvar, vera samarbeidsvillige og tilrettelegga for innkjøp som gir gevinstar.

Profesjonelle: Sjukehusinnkjøp skal vera ein organisasjon med god kompetanse og forretningsforståing innan innkjøpskategoriane. Sjukehusinnkjøp skal opptre føreseieleg og halda ein høg etisk standard i innkjøpsarbeidet. Kommunikasjonen skal vera sakleg og tydeleg, både eksternt og internt.  

Kva gjer vi?

Oppgåva vår er å gjennomføra innkjøp på vegner av alle helseføretak i Noreg.

Dette gjer vi innanfor nesten alle område i spesialisthelsetenesta, som til dømes IT-utstyr, legemiddel, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative forbruksvarer, og tenester som vikarar og reise​bestilling.

Vi leier innkjøpsprosjekta, i tett samarbeid med spesialistgrupper sett saman av relevant fagpersonell.

I norsk målestokk er helseføretaka store innkjøparar av utstyr, materiell, varer og tenester. Helseføretaka samla, kjøper varer, utstyr og tenester for fleire milliardar kroner i året.

​Sjukehusinnkjøp er i hovudsak ikkje dei som kjøper varer, utstyr eller tenester, men det er vi som gjennomfører anbod, og som forvaltar avtalane etter at dei er inngått.​

Vår​​​t oppdrag

I selskapets vedtekter heter det at

«Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.

Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig fo​​​​​r kundene.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

Mer om vårt oppdrag kan du lese i oppdragsdokumentet lenger ned på siden. Et slikt dokument får foretaket fra eierne en gang i året.

Firmaattest for Sykehusinnkjøp HF 23.11.2022.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Firmaattest for Sykehusinnkjøp HF 23.11.2022.pdfFirmaattest for Sykehusinnkjøp HF 23.11.2022.pdfpdf1603680
Foretaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Foretaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfForetaksavtale for Sykehusinnkjøp.pdfpdf113707
Instruks for administrerende direktør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Instruks for administrerende direktør.pdfInstruks for administrerende direktør.pdfpdf266243
Instruks for styret.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Instruks for styret.pdfInstruks for styret.pdfpdf252065
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2017.pdfpdf175253
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2018.pdfpdf160166
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2019.pdfpdf383965
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2020.pdfpdf1726149
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2021.pdfpdf304691
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2022.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2022.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2022.pdfpdf399049
Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2023.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Oppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2023.pdfOppdragsdokument Sykehusinnkjøp HF 2023.pdfpdf305969
Stiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Stiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfStiftelsesprotokoll for Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf234643
Strategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Strategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfStrategi Sykehusinnkjøp HF 2020-2023.pdfpdf589594
Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfStrategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdfpdf1917097
Vedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Vedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfVedtekter Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf165564
Årlig melding 2022 Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årlig melding 2022 Sykehusinnkjøp HF.pdfÅrlig melding 2022 Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf494984
Årsrapport 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport 2018.pdfÅrsrapport 2018.pdfpdf6100101
Årsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfÅrsrapport Sykehusinnkjøp 2017.pdfpdf21153380
Årsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/Documents/Om oss/Om oss dokumenter/Årsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfÅrsrapport Sykehusinnkjøp 2018.pdfpdf21671902

Fann du det du leita etter?