Samfunnsansvar

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. De tre nasjonale verdiene for alle norske helseforetak, inkludert Sykehusinnkjøp HF, er kvalitet, trygghet og respekt. 

Sammen med helseforetakene og leverandører arbeider vi for en bærekraftig og pasientsikker spesialisthelsetjeneste.

Sykehusinnkjøp har stor innkjøpsmakt. Det kjøpes inn varer og tjenester for 28 milliarder i året. Innkjøpsmakten må brukes på en måte som fremmer ansvarlig handel og rettferdig konkurranse mellom leverandører, der samfunnsansvar er en viktig komponent på lik linje med kvalitet, pris og leveringssikkerhet.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Vedtekter, Sykehusinnkjøp HF

Har du spørsmål? Ta kontakt med Grete T. Solli, avdelingsleder for samfunnsansvar på e-post grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no.

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp og alle som handler på vegne av Sykehusinnkjøp , skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk.

Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtok 25. januar 2018 etiske retningslinjer for foretaket. Klikk her for å laste ned de etiske retningslinjene (PDF). 

Click here to download english version of the code of conduct.

Under kan du lese de etiske retningslinjene. Klikk på firkanten nede til høyre for å lese retningslinjene i fullskjermmodus.

Etisk handel 

Sykehusinnkjøp HF har som medlem i Etisk Handel Norge forpliktet seg til:

  1. Å vedta etiske retningslinjer som er like omfattende som Etisk Handel Norge sine.
  2. Arbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden. Etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid.
  3. Bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel
  4. Rapportere årlig til Etisk Handel Norge om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Pia U. Trulsen, spesialrådgiver etisk handel på e-post pia.trulsen@sykehusinnkjop.no.

Miljø og klima

Å jobbe forebyggende med miljøhensyn er for oss en måte å bidra til å redusere de økende helseproblemene med global oppvarming.  Sykehusinnkjøp stiller miljø- og sosiale krav i anskaffelser og arbeider på den måten også med å redusere miljøpåvirkning utenfor egne dører.

Våre etiske retningslinjer krever at alle medarbeidere følger og setter miljøkrav i anskaffelser i tråd med gjeldende miljøpolicy. Våre eiere forventer solide resultater, også innen miljø.

7. mai 2019 ble miljøpolicy for anskaffelser vedtatt. Den kan du laste ned her:

Har du spørsmål? Ta kontakt med Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø på e-post truert@sykehusinnkjop.no.

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Sykehusinnkjøp skal jobbe for å fremme seriøse og gode arbeidsforhold og delta i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Dette gjøres blant annet gjennom å stille tydelige krav i kontrakter og ved å følge opp kravene.

Sykehusinnkjøp vil følge Direktoratet for ikt og forvaltning sin veileder innen dette temaet:

Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Har du spørsmål? Ta kontakt med Geir Håheim, spesialrådgiver arbeidslivskriminalitet på e-post geir.haheim@sykehusinnkjop.no.

Leverandørkontakt

De regionale helseforetakene har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor. Avtalene sikrer at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Disse avtalene er medarbeidere i Sykehusinnkjøp HF, som medarbeidere i alle andre helseforetak i Norge, forpliktet til å følge, også overfor leverandører som ikke er medlem i en av disse organisasjonene.

Les mer her:

Antikorrupsjon

Sykehusinnkjøp har et eget program for å hindre korrupsjon og misligheter. Programmet ble vedtatt av styret 20. mars 2019. Formålet med programmet er å forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon i Sykehusinnkjøp gjennom en systematisk tilnærming ved å: 

  • Kartlegge risikoområder
  • Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring blir gitt 
  • Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk kriminalitet
  • Iverksette kontrolltiltak for å avdekke økonomisk kriminalitet
  • Sørge for en godt kjent varslingskanal for kritikkverdige forhold som også ivaretar varsleren

Program for å hindre korrupsjon og misligheter i Sykehusinnkjøp

Spørsmål og svar om samarbeidsavtalene med leverandørene

Dialog og samarbeid mellom ansatte i helseforetak og leverandører en forutsetning for et velfungerende helse-Norge.  Det er inngått samarbeidsavtaler mellom alle helseforetak i Norge og Legemiddelindustrien (LMI)  og Melanor (utstyrsleverandører) Intensjonen i avtalene er at et godt og konstruktivt samarbeid mellom helseforetak og leverandører skal være basert på tillit, åpenhet og gjensidig respekt.

Kompetanseutvikling er arbeidsgivers ansvar:

All kontakt skjer derfor ut fra et faglig grunnlag – faglig nytteverdi og foretakets behov skal være hensikten for kontakten/opplæringen.

Invitasjon sendes foretaket og godkjennes av rett person i foretaket med nødvendig myndighet.
Unngå uheldige bindinger -hvem som arrangerer og hvem som betaler skal fremkomme i invitasjonen. Foretaket betaler selv reise og opphold i forbindelse med faglig oppdatering. Denne dilemmasamlingen er utviklet i et samarbeid mellom Helse Sør-Øst (HSØ), Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor og vedlikeholdes av Sykehusinnkjøp.  

Klikk på lenkene under for spørsmål og svar for ulike tema:

Varsling om kritikkverdige forhold

Det er viktig at det varsles om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter.

Se også: Sykehusinnkjøps rutine for varsling ved kritikkverdige forhold (PDF)

Når et brudd på god etisk praksis oppdages, skal den som oppdager det straks varsle fra om forholdet slik at den kan forbedres. Det e skal gjøres uten frykt for negative konsekvenser.

Medarbeidere i Sykehusinnkjøp skal følge foretakets varslingsrutiner som ligger på intranettet. Leverandører eller andre eksterne som vil varsle om uetisk praksis, kan enten bruke sin kontaktperson i Sykehusinnkjøp (avtaleforvalter) eller varsle til avdeling for samfunnsansvar på epost grete.teigset.solli@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?