Samfunnsansvar

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. De tre nasjonale verdiene for alle norske helseforetak, inkludert Sykehusinnkjøp HF, er kvalitet, trygghet og respekt.

Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.

Vedtekter, Sykehusinnkjøp HF

Etiske retningslinjer

Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp og alle som handler på vegne av Sykehusinnkjøp , skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk.

Styret i Sykehusinnkjøp HF vedtok 25. januar 2018 etiske retningslinjer for foretaket. Klikk her for å laste ned de etiske retningslinjene (PDF). 

Click here to download english version of the code of conduct.

Under kan du lese de etiske retningslinjene. Klikk på firkanten nede til høyre for å lese retningslinjene i fullskjermmodus.


Etisk handel og miljø

Sykehusinnkjøp HF har som medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) forpliktet seg til:

  1. Å vedta etiske retningslinjer som er like omfattende som IEH sine
  2. Arbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden. Etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid.
  3. Bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel
  4. Rapportere årlig til IEH om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig.

Både innen etisk handel og i arbeidet med ytre miljø, vil det fra oppstart av Sykehusinnkjøp HF arbeides for å samordne krav, oppfølging og risikovurderinger på tvers av divisjonene i Sykehusinnkjøp. Hver divisjon jobber i dag selvstendig med dette.

Helseregionene samarbeidet i 2014 om en veileder innen miljøvennlige innkjøp som du kan lese hos Helse Sør-Øst RHF her

7. mai 2019 ble miljøpolicy for anskaffelser vedtatt. Den kan du laste ned her:

Leverandørkontakt

De regionale helseforetakene har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge. Avtalene sikrer at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Disse avtalene er medarbeidere i Sykehusinnkjøp HF, som medarbeidere i alle andre helseforetak i Norge, forpliktet til å følge, også overfor leverandører som ikke er medlem i en av disse organisasjonene.

Les mer her:

Spørsmål og svar om samarbeidsavtalene med leverandørene

Dialog og samarbeid mellom ansatte i helseforetak og leverandører en forutsetning for et velfungerende helse-Norge.  Det er inngått samarbeidsavtaler mellom alle helseforetak i Norge og Legemiddelindustrien (LMI)  og Medtek Norge (utstyrsleverandører) Intensjonen i avtalene er at et godt og konstruktivt samarbeid mellom helseforetak og leverandører skal være basert på tillit, åpenhet og gjensidig respekt.

Kompetanseutvikling er arbeidsgivers ansvar:

All kontakt skjer derfor ut fra et faglig grunnlag – faglig nytteverdi og foretakets behov skal være hensikten for kontakten/opplæringen.

Invitasjon sendes foretaket og godkjennes av rett person i foretaket med nødvendig myndighet.
Unngå uheldige bindinger -hvem som arrangerer og hvem som betaler skal fremkomme i invitasjonen. Foretaket betaler selv reise og opphold i forbindelse med faglig oppdatering. Denne dilemmasamlingen er utviklet i et samarbeid mellom Helse Sør-Øst (HSØ), Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge og vedlikeholdes av Sykehusinnkjøp.  

Klikk på lenkene under for spørsmål og svar for ulike tema:

Varsling om kritikkverdige forhold

Det er viktig at det varsles om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter.

Se også: Sykehusinnkjøps rutine for varsling ved kritikkverdige forhold (PDF)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.