Legemidler

Divisjon legemidler innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Under finner du en oversikt over anskaffelser/anbud, avtaler og anbefalinger og annen relevant informasjon fra divisjon legemidler.

Legemiddelstrategi​

Legemiddelstrategien ble vedtatt høsten 2018 av styret i Sykehusinnkjøp HF. 

Det er den første kategoristrategien av de 13 innkjøpskategoriene som Sykehusinnkjøp har ansvaret for.

Hovedmålet for strategien er «Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler». 

Les hele strategien her

English version

Anskaffelser, avtaler og anbefalinger

For oversikt over pågående og kommende anbud, se anskaffelsesplan med ansvarlige prosjektledere her (PDF).

Mer om den felles nordiske anskaffelsen på legemidler kan du lese her

En oversikt over Sykehusinnkjøp HFs legemiddelavtaler finner du her

Nasjonalt beredskapslager for legemiddel

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass. Sjukehusinnkjøp er saman med Legemiddelverket, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta.

Les mer på Sjukehusapoteka Vest sine nettsider

Ei spesialistgruppe, med legar frå dei regionale helseføretaka, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar.

B180-lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

Sykehusapotekenes «Fokusliste kritiske legemidler»

«Fokusliste kritiske legemidler» skal trygge forsyning av legemidler til spesialisthelsetjenesten. Innhold av kritiske legemidler tilpasses sykehusbehov og forsyningsutfordringer, og setter krav til sortiment og lagervolum for disse hos valgt legemiddelgrossist.  Sortiment og volum kan endres over tid. Fokuslisten blir derfor et viktig logistikkhjelpemiddel for riktig lagerhold av kritiske legemidler, både for legemiddelgrossisten og sykehusapotek.

De regionale helseforetakene har egne avtaler med sine sykehusapotek om lokalt utvidet lagerhold av enkelte kritiske legemidler. Dette er lagre som kommer i tillegg til «Fokusliste»-lager hos legemiddelgrossisten.

Se hele listen her (excel)

Bakgrunn

De regionale helseforetakene (RHF) har beredskapslagring av legemidler på nasjonalt nivå gjennom deres grossistavtale med Alliance Healthcare Norge (AHN). Grossisten skal blant annet ha et utvidet, rullerende lager på utvalgte, kritiske legemidler. Listen over de kritiske legemidlene betegnes også som «Fokuslisten». Forvaltning og håndtering av dette rullerende beredskapslageret styres av bestemmelser i grossistavtalen mellom RHF-ene og AHN, gjeldende fra 1.2.2021. Alle legemidler på «Fokuslisten» er kategorisert i enten 30, 60 eller 90 dagers lager, basert på gjennomsnittlig salg hos grossist. Grossistens ordinære salgslager kommer i tillegg.

Bruksområde

«Fokuslisten» er beregnet på følgende bruksområder:

 • grossistens innkjøps- og lagerstyringssystem (listen inneholder legemidler det forventes at grossisten aldri skal gå tom for)
 • apotekenes varebestillings- og lagerstyringssystemer

Sykehusapotekforetakene står ansvarlig for faglig innhold på Fokuslisten i samarbeid med Mangelsenteret. Listen revideres og oppdateres med bakgrunn i spesialisthelsetjenestens behov, endringer i forsyningssikkerhet og endringer i gjeldende behandlingsanbefalinger.

Vurderingene er skjønnsmessige, det gjøres en helhetlig avveiing på bakgrunn av forhold som legemidlers bruksområde, erfaringer fra tidligere tilfeller av redusert tilgang og viktigheten av å ha aktuelle legemidler tilgjengelig.

Legemiddelgrupper som er med på Fokuslisten er:

 • kritisk for å opprettholde driften av sykehus og hvor mangel vil gå ut over liv og helse
 • til polikliniske pasienter der legemiddelmangel vil resultere i innleggelse i sykehus
 • kreftlegemidler med hovedvekt på sortiment fra generika-produsenter med historikk mht forsynings-utfordringer.
 • Intravenøse tuberkulose- og HIV - legemidler. 
 • Produkter til blødere 
 • Blodplasmaprodukter 
 • Elektrolyttkonsentrater

Om et aktuelt legemiddel kan leveres av flere produsenter, vil preparat med innkjøpsavtale for spesialisthelsetjenesten alltid bli foretrukket.

Forvaltning

Forvaltning av «Fokuslisten» styres av kontraktsvilkårene i grossistavtalen med AHN for perioden 1.feb. 2021 - 31. januar 2024.

En gruppe bestående av

 • leder av sykehusapotekenes Grossistadministrasjon.
 • rådgiver forsyningssikkerhet i sykehusapotekenes Grossistadministrasjon
 • representant oppnevnt av grossisten
 • forvalter «Fokusliste kritiske legemidler». Det er utarbeidet rolle- og ansvarsfordeling i forvaltningen. Styresettet skal ivareta forsyningssikkerhet ved hjelp av tett rapportering av lagerbeholdning og oppfølging av forsyningssituasjon. Produktsortiment skal holdes oppdatert og tilpasset spesialisthelsetjenestens behov.  Risiko for kassasjon på grunn av ukurans skal minimeres.

Det er fortløpende dialog mellom Mangelsenteret, Grossistadministrasjon og grossist om status, anskaffelse av alternative varer og eventuelle andre tiltak ved mangel/forventet mangel for Fokusliste- lagerbeholdning hos grossist.  

Kontaktpersoner 

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF jobber tett med de øvrige helseforetakenes fagfolk og spesialister ved anskaffelser av legemidler. Under vil du finne en oversikt over de ansatte i divisjon legemidler, medlemmene i spesialistgruppene som bidrar under anskaffelsene og LIS-kontaktene ute i helseforetakene. 

Ansatte i divisjon legemidler

Portrett

Tommy Juhl Nielsen

konstituert innkjøpsdirektør, legemidler
tommy.juhl.nielsen@sykehusinnkjop.no
+47 922 20 999


Portrett

Nikolai Riise

konstituert avdelingsleder, anskaffelser 
nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬Portrett

Iselin Dahlen Syversen

Konstituert avdelingsleder, Nye metoder
iselin.syversen@sykehusinnkjop.no
+47 958 60 663

Portrett

Laila Pagh-Skov

Konstituert avdelingsleder, forvaltning
laila.pagh-skov@sykehusinnkjop.no
+47 958 83 146Portrett

Geir Ove Andersen

Medisinsk rådgiver 
geir.ove.andersen@sykehusinnkjop.no
+47 484 95 859

Portrett

Kjetil Flateby

Innkjøpsrådgiver 
kjetil.flateby@sykehusinnkjop.no
+47 975 38 283

Portrett

Aase Britt Holmboe

Farmasøytisk rådgiver 
aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no
+47 913 46 461

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434


Portrett

Anne-Mari Kirste

Rådgiver 
anne-mari.kirste@sykehusinnkjop.no
+47 957 22 513


Portrett

Kirsten Heitmann

Prosjektleder 
kirsten.heitmann@sykehusinnkjop.no
+47 996 48 998

Portrett

Ninja Elise Seippel

Rådgiver innkjøp 
Ninja.Elise.Seippel@sykehusinnkjop.no
+47 984 05 239

Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Fagrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Asbjørn Mack

Fagsjef legemidler 
asbjorn.mack@sykehusinnkjop.no
+47 907 34 901

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062


Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Anne Marthe Ringerud

Rådgiver forhandlinger
Anne.Marthe.Ringerud@sykehusinnkjop.no
+47 970 09 866


Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Christina Kvalheim

Rådgiver, avdeling Nye metoder
christina.kvalheim@sykehusinnkjop.no
+47 907 42 865

Portrett

Richard Andrè Våge

medisinsk rådgiver, avdeling Nye metoder 
Richard.Andre.vage@sykehusinnkjop.no
+47 909 94 859

Portrett

Nikolai Riise

konstituert avdelingsleder, anskaffelser 
nikolai.riise@sykehusinnkjop.no
+47 ‭906 40 601‬


Portrett

Maud Bergesen

advokatfullmektig 
maud.bergesen@sykehusinnkjop.no
+47 994 22 423


Portrett

Wenche N. Thorkildsen

Administrasjonskonsulent 
wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no
+47 416 31 118


LIS-kontakter

Her finner du en oversikt over LIS-kontakter ute i helseforetakene.

(Sist oppdatert per februar 2021).

Aashild Lone, Helse Stavanger HF, telefon 51 51 93 60

Aleksandra Stanojevic, Finnmarkssykehuset HF, telefon 78 97 52 20

Ann Cathrin Lindahl, Sykehusapoteket Ahus Lørenskog,  telefon 67 96 03 14

Anne Marit Pedersen-Bjergaard, Lovisenberg sykehusapotek, telefon 97 79 20 93

Anne Midtbust, Helse Nord-Trøndelag HF, telefon 95 29 39 25

Cathrine Strømhaug / Marit Li Sykehusapoteket i Bodø, telefon 75 53 41 15

Dag Henrik Rølmann, Sykehusapotekene HF 

Elisabeth Bjelland Berg, Sykehusapoteket Drammen, telefon 32 80 30 93

Ellen Bergh, Sykehusapotekene HF, telefon 90 58 99 33

Gløer Gløersen, Sykehuset i Vestfold HF, telefon 33 34 30 89

Gudrun Gudnadottir, Sykehusapoteket Kristiansand, telefon 93 66 20 38

Hilde Bjelland Øvrelid, Sykehusapoteket i Haugesund, telefon 52 73 21 80

Jorunn Undheim Brænden, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål 

Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehuset Østfold HF 

Kjersti Nord, Sykehusapoteket Østfold, telefon 48 07 64 56

Kristina Eriksen, Sykehusapoteket i Trondheim, telefon 73 86 43 17

Kumeet Jarallah, Sykehusapotekene HF, telefon 48 20 23 48

Laila Irene Bruun, Oslo universitetssykehus HF, telefon 47023488

Lilly Shi, Sykehusapotekene HF, telefon 92 88 17 20

Marianne Anti Tomren, Sykehusapotekene HF 

Marianne Nilsson Sjukehusapoteket i Kristiansund, telefon 70 17 31 07

Marianne Vestreng Sire, Sykehusapoteket Østfold, telefon 90 57 73 71

Marion Iren Neteland, Helse Bergen HF, telefon 41 29 85 25

Marja Kos, Sykehusapoteket i Levanger 

Nuriddin Abudukadir, Sykehusapotekene HF, telefon 23 20 52 20

Randi Hukari, Diakonhjemmet sykehusapotek AS, telefon 41 64 61 05

Rose-Marie Stange Semb, Sykehusapoteket Skien 

Sidsel Kristiansen, Sykehusapotek Nord HF ,telefon 77 62 62 62

Silje Engdal Ørnes, Sykehusapoteket Ahus Lørenskog 

Berit Fossland, Helgelandssykehuset HF, telefon 74 11 51 40

Skule Ingeberg, Oslo universitetssykehus HF, telefon 48 60 02 45

Susanne Wilhelm Sjukehusapoteket i Førde, telefon 57 83 98 50

Tonje Hagen Sykehusapotekene HF 

Trine Berg, Sykehusapoteket Gjøvik, telefon 90 04 60 76

Kontakter hos de regionale sykehusapotekforetak:

Anne Dyvesveen, Sykehusapotekene HF

Anne Elise Monclair, Sykehusapoteka Vest HF. Telefon 911 79 781

Elenaz Naderkhani, Sykehusapotek Nord HF 

Sylvia Granlund, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Nyheter fra divisjon legemidler

Anbudsseminarer

Sykehusinnkjøp HF arrangerer årlig helseforetakenes anbudsseminarer for de ulike legemiddelgruppene som det gjenneomføres anskaffelser for. Under finner du en oversikt over kommende og gjennomførte anbudsseminarer.

Arrangementene under oppdateres fortløpende med presentasjoner.

Helseforetakenes onkologi-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-onkologi-seminar-2020-2020-02-12Helseforetakenes onkologi-seminar 202012.-13. februar 2020 arrangerer Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler helseforetakenes onkologi-seminar.
Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-tnf-bio-seminar-2020-2020-01-22Helseforetakenes TNF BIO-seminar 2020Se foredragene fra helseforetakenes TNF BIO-seminar.
Leverandørseminar legemidler 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2019-2019-12-13Leverandørseminar legemidler 2019Fredag 13. desember arrangerte Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler vårt årlige leverandørseminar.
Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-2019-2019-09-04Helseforetakenes anbudsseminar - farmasøytiske spesialpreparater 20194. og 5. september 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes helseforetakenes anbudsseminar for farmasøytiske spesialpreparater.
Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-anbudsseminar-onkologi-2019-2019-02-06Helseforetakenes anbudsseminar - onkologi 20196. og 7. februar 2019 arrangerer Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes onkologi -seminar i Bergen.
Helseforetakenes MS-seminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-ms-seminar-2019-2019-01-16Helseforetakenes MS-seminar 201916. og 17. januar 2019 arrangerte LIS-MS-spesialistgruppe seminar om immunmodulerende legemidler til behandling av MS, og om LIS-anbud for 2019.
Helseforetakenes hepatittseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hepatittseminar-2019-2019-01-09Helseforetakenes hepatittseminar 20199. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF «Helseforetakenes hepatittseminar» på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo.
TNF BIO spesialistseminar 2019https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/tnf-bio-spesialistseminar-2019-2019-01-07TNF BIO spesialistseminar 20197. og 8. januar 2019 arrangerte Sykehusinnkjøp HF helseforetakenes TNF BIO -seminar i Oslo.
Leverandørseminar – legemidler 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/leverandorseminar-legemidler-2018-2018-12-13Leverandørseminar – legemidler 2018Arrangeres 13. desember på Radisson Blu Oslo Plaza. Seminaret sendes direkte her.
Helseforetakenes HIV-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-hiv-seminar-2018-2018-08-30Helseforetakenes HIV-seminar 2018Seminar 30. august 2018 om HIV-behandling, samt resultater av LIS-anbud for 2018.
Helseforetakenes LAR-seminar 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/helseforetakenes-lar-seminar-2018-2018-08-29Helseforetakenes LAR-seminar 2018Helseforetakenes LAR-seminar 29. august 2018.
Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamling 2018https://sykehusinnkjop.no/arrangementer/anbudsseminar-farmasoytiske-spesialpreparater-lis-kontaktsamling-2018-2018-05-29Anbudsseminar farmasøytiske spesialpreparater / LIS-kontaktsamling 2018LIS-kontaktsamling 29. og 30. mai 2018. Seminar 30. og 31. mai 2018

Diverse informasjon

Nye metoder

For henvendelser som gjelder nye legemidler og indikasjonsutvidelser som vurderes innført i spesialisthelsetjenesten, samt forhandling om pris på legemidlene,  kan du kontakte vår Avdeling for Nye Metoder (e-post).

For informasjon om systemet for innføring og utfasing av metoder i spesialisthelsetjenesten kan du se Nye Metoders nettside.

Web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader

Her finner du web-løsningen for sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Alle i helseforetakene med tjenstlige behov har tilgang på SLMK. Dersom du ikke har tilgang men ønsker det, kan du kontakte Aase-Britt Holmboe på epost aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

H-preparater

Oppgjørsavtalen for helseforetaksfinansiert legemidler er revidert med virkning fra 1. januar 2021. I den reviderte utgaven av avtalen åpnes det for generiske legemiddelbytter. Les mer om den nye reviderte avtalen her.

Oppgjørsavtale for helseforetakfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus (h-resept-ordningen) (PDF) 

Legemiddellisten H-resept per 1. september 2021 (Excel-fil)

Legemiddelmangel

Dersom du søker informasjon om mangel eller beredskapssituasjoner kan du besøke nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, klikk på denne lenka.

Fant du det du lette etter?